Tilskudd til arrangementer for mennesker med funksjonsnedsettelse

Du kan søke om midler til arrangementer for mennesker med funksjonsnedsettelse. Formålet er at personer med spesielle behov, særlig barn og ungdom, skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet i sitt nærmiljø.

Hvem kan søke?

 • Mottakere av tilskudd skal enten være en frivillig, medlemsbasert organisasjon, en registrert stiftelse eller en offentlig instans.
 • Målgruppen for aktivitetstiltakene er personer som har behov for tilrettelegging for å kunne delta i idrett og fysisk aktivitet.
 • Ved tildeling av midler vil idrettstiltak og fysiske aktivitetstiltak som er rettet mot barn og ungdom bli prioritert.

Retningslinjer

 • Tilskuddsordningen er rettet mot oppstart av nye tiltak, og tilskudd gis kun for en avgrenset periode.
 • Det kan søkes om tilskudd for å legge til rette aktivitetstiltak hvis den enkelte deltakers forutsetninger for å delta i en aktivitet avviker fra kravene til vanlig deltakelse. I vurderingen av søknadene vil fylkeskommunen legge vekt på behovet for tilrettelegging.
 • Tiltak bør være lokalt forankret og må være rettet inn mot nye tiltak som bedrer mulighetene for at personer med spesielle behov kan delta i idrett og fysisk aktivitet.
 • Tiltaket må ha som mål å bidra til et varig aktivitetstilbud for målgruppen, samt motivere til aktivitet utover deltakelse i korte arrangement.
 • Det er en forutsetning at mottaker av tilskudd bidrar med egenfinansiering.
 • Rapport og regnskap må sendes inn innen oppgitt frist.
 • Se for øvrig fylkeskommunens rutiner for tilskuddsordninger.

Innhold i søknaden

 • Søknaden må inneholde en kort beskrivelse av søkerne og tiltaket.
 • Målsetting og målgruppe må defineres.
 • Beskrivelsen må også inneholde fremdriftsplan, samt hvordan den som søker vil innarbeide tiltaket i sin vanlige virksomhet.
 • Søknaden må være vedlagt budsjett og finansieringsplan

Søknader som blir godkjent av fylkeskommunen tildeles tilskudd for ett konkret arrangement, etter en administrativ behandling.

Kontakt

Stein Cato Røsnæs
E-post
Mobil 478 24 811