Godkjente studieforbund kan søke om støtte til voksenopplæring

Tilskuddet skal dekke driftsutgifter for fagskoletilbudene som omfattes av ordningen. Tilbudet skal være gratis for studentene. Ordningen finansieres av Helsedirektoratet.