Friluftslivmidler

Det kan søkes om tilskudd til sikring av friluftsområder, fysisk tilrettelegging og skjøtsel samt til aktiviteter.

I tillegg til disse tilskuddsordningene kan det søkes om spillemidler til friluftslivformal.

Slik søker du

For alle ordningene skal søknad sendes Østfold fylkeskommune og fremmes via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter.

Tilskudd til sikring av friluftsområder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til sikring av arealer for friluftsliv.

Sikring av friluftsområder er med på å sørge for at allmenheten hat tilgang på friluftsområder. Det er særlig områder med så stor bruk at det går ut over allemannsretten eller attraktive områder med særlige kvaliteter som sikres. Ved å sikre områder til friluftsliv skaffer det offentlige til veie arealer ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivområder, er at friluftslivet skal styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring i områder for friluftsliv i nærområder er et viktig virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive. Ordninga er ikke direkte en tilskuddspost, men inngår i rundskrivet slik at kommunene og friluftsrådene blir godt kjent med den.

Søknadsfristen er 15. januar.

Tilskudd til tiltak i sikra områder

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke om tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra friluftsområder.

Det kan søkes støtte til opparbeiding av området, tilrettelegging og skjøtsel i statlig sikra friluftsområder. Tilrettelegginga skal ha følgende hovedmål:

  • Redusere de fysiske hindringene for friluftsliv og legge til rette for økt friluftsaktivitet.

  • Ivareta kvaliteter knyttet til opplevelser i området, og legge til rette for gode naturopplevelser.

  • Hindre at friluftsliv fører til unødige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet og ødeleggelse av kulturminner og kulturmiljø.

Søknadsfristen er 1. februar.

Tilskudd til friluftslivsaktivitet

Lag og organisasjoner, samt det regionale leddet av «Forum for natur og friluftsliv» (FNF) kan søke om tilskudd til friluftslivstiltak, tiltak der friluftsliv brukes for å fremme gode helsevaner og miljøholdninger.

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som organiserte turer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter. Deler av tilskuddet kan gå til innkjøp av enkelt utstyr og materiell som medvirker til å fremme friluftslivsaktivitetene.

Søknadsfrist er 1. februar.

Tilskudd til naturrestaurering

Partnerskap for naturrestaurering
Fylkestinget vedtok i desember 2017 etablering av partnerskap for naturrestaurering/reetablering. Fra dette partnerskapet kan det søkes midler. 

Søknadsfrist, første runde, er 1. mars 2018

Kontakt

Pål Erik Jensen
E-post
Telefon 69 11 74 51
Mobil 950 58 190