Søk om TT-kort

Transporttjenesten (TT) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflytnings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige, kollektive transportmidler. 

Formålet er å gi et transporttilbud til mennesker med funksjonshemming slik at de skal kunne ha et sosialt liv på lik linje med andre.

Transporttilbudet skal brukes til reiser som ikke dekkes av andre ordninger, som for eksempel syketransport, og gjelder for reiser innenfor Østfold fylke.

Tjenesten administreres av Østfold kollektivtrafikk som tildeler hjemler og har kontakt med kommuner og brukere av tilbudet. 

For mer informasjon, kontakt Østfold kolletivtrafikk 

Samferdselsdepartementet har tildelt til sammen 78 millioner til de åtte fylkene som er med i den statlige utvidede TT-ordningen. Av disse midlene ble Østfold tildelt hele 20,6 millioner for 2019.