Samarbeidsavtalen for Mosseregionen

Avtalens målsetting er et langsiktig samarbeid om en felles areal- og transportutvikling. Avtalen skal sikre en utvikling i Mosseregionen der nullvekst i den lokale personbiltrafikken er målet.

Mosseregionen er Østfold nest største byområde og vil, med sin beliggenhet og sin attraktivitet, i økende grad bli et viktig avlastningsområde I Osloregionen

Samarbeidsavtalen for Mosseregionen ble inngått i mars 2014 mellom Moss kommune, Rygge kommune, Statens vegvesen Region øst, Bane Nor og Østfold fylkeskommune. Avtalen gjelder for perioden 15.03.2014 – 15.03.2019.

Råde, Vestby og Våler kommuner har observatørstatus i avtalen.

De viktigste oppgavene i avtalen er å følge opp de store utbyggingsprosjektene for jernbane og veiutbygging i Mosseregionen og samarbeide om gode løsninger og tiltak for å nå målene.

Det innebærer å legge til rette for gode løsninger for gange, sykkel og kollektivtrafikk i Moss, med særlig fokus på løsninger i anleggsperiode.  

Klikk for stort bildeMoss

Jernbaneutbygging

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. 

Nye Moss stasjon bygges slik at det i framtida blir mulig med fire avganger pr. time hver vei for både lokaltog og InterCity-tog, i tillegg til godstog. Reisetiden til Oslo blir ca. 30 minutter for de raskeste togene og det nye dobbeltsporet inngår i utbyggingen av InterCity-strekningene på Østlandet.

Oppdatert informasjon om jernabaneutbyggingen finner du på Bane Nors nettsider

Veiutbygging

Nasjonal transportplan 2018-2029 omtaler prosjektet rv 19 Moss i Østfold og beskriver at prosjektet omfatter omlegging av rv 19 fra E6 til Moss ferjekai. Det er et mål å legge store deler av vegen i tunnel. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet.

Reguleringsplanen for nytt dobbeltspor gjennom Moss (med unntak av delen som gjelder Moss havn) ble vedtatt i Moss bystyre i november og desember 2016. Planlagt byggestart er i løpet av 2018, og dobbeltsporet skal etter planen tas i bruk i 2023. 

Oppstart for prosjektet rv 19 Moss ligger i siste del av planperioden. Siden jernbaneutbyggingen kommer noe tidligere enn vegprosjektet, er det viktig at planleggingen av prosjektene for veg og jernbane er godt koordinert. Den valgte løsningen for jernbanen legger til rette for dette.
 

 

Kontakt

Hans Erik Fosby
E-post
Mobil 975 19 859