Samarbeid mot luftforurensning fra vei i ytre Østfold

Østfold fylkeskommune samarbeider med Statens vegvesen region øst og bykommunene Moss, Sarpsborg, Fredrikstad og Halden om drift av veinære målestasjoner for stedlig luftforurensning. Det utarbeides for tiden tilleggsavtale om tiltak mot luftforurensning.

Hensikten med avtalen er å få til samarbeid om tiltak mot luftforurensning fra vei i ytre Østfold inn i faste former.

Tiltak foreslått i avtalen:

  • Støvfjerning
  • Raske tiltak ved høye svevestøvverdier
  • Bruk av strøsand med lavt finstoffinnhold
  • Opplysning og holdningsskapende arbeid
  • Bedre tilrettelegging for gående og syklende gjennom økt vedlikehold av fortau, gang-/sykkel­veger og gangfelt

Klikk for stort bilde

Luftforurensningen medfører økt fare for sykelighet og dødelighet i befolkningen. Det er derfor viktig å stadig følge med i hvor forurenset lufta er i tettsteder og byer. De viktigste kildene til luft­forurensning er veitrafikk og vedfyring.

Kommunene er forurensningsmyndighet og derfor an­svarlige for å sørge for at eiere av forurensende anlegg iverksetter tiltak for å dempe luftforurens­ningen. Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og kommunene er veieiere og alle er derfor ansvarlige som anleggseiere å gjøre tiltak når luftforurensningen blir for høy.

Målestasjoner for veiforurensning er satt ut følgende steder:

  • St. Croix-krysset i Fredrikstad
  • Alvim-krysset i Sarpsborg
  • Kransen-krysset i Moss

Målestasjonene forvaltes av Statens vegvesen og de forplikter seg til å oppgradere disse i tråd med nasjonale krav eller etter enighet mellom partene.

Til grunn for samarbeidet ligger nasjonale mål for stedlig luftkvalitet og grenseverdiene i forurens­ningsforskriften. Målinger etter denne avtale skal bidra til å danne grunnlag for felles vurde­ring av behov for å gjennomføre tiltak mot luftforurensning langs vegnettet.

Samarbeidet vil følge opp avtalen om veitilknytta luftforurensning med halvårlige møter.