Regional transportplan for Østfold

Den regionale transportplanen for Østfold ble rullert i 2018. Det betyr at vi på nytt har sett helhetlig på samferdselen i fylket – og sikrer at det henger sammen med nasjonale satsinger og strategier. 

Buss og biler over Fredrikstadbrua - Klikk for stort bilde

Regional transportplan er en helhetlig plan som dekker alle samferdselsområder og regioner i Østfold.

Regional transportplan (RTP) skal være et godt styringsverktøy som gir strategiske retningsvalg for at transportsystemet skal bidra til å nå samfunnsmålene i fylkesplanen, og synliggjøre konsekvenser av dette på ulike områder.

RTPs føringer og retningsvalg ligger til grunn for de 4-årige handlingsprogrammene.

Handlingsprogrammet rulleres årlig og kommer på høring hvert år.
 

Regional transportplan for Østfold

Regional transportplan (RTP) er en helhetlig plan som dekker alle samferdselsområder og regioner i Østfold. Regional transportplan skal være et styringsverktøy som gir strategiske retningsvalg for at transportsystemet. Fylkesplanen er overordnet plan til regional transportplan, og RTP skal bidra til å nå målene i fylkesplanen for Østfold. Fylkesplanen for Østfold ble rullert i 2018 samtidig med RTP, og vi oppfordrer til å se de to planene i sammenheng.

Regional transportplan gir også føringer og retningsvalg som skal ligge til grunn for de 4-årige handlingsprogrammene. Planens handlingsprogram viser hvordan de forskjellige temaene følges opp med tiltak for å nå disse målene. Strategiene og hovedmålene i Regional transportplan ligger til grunn for prioriteringene (tiltakene) i handlingsprogrammet.

Vedtatt i juni 2018

Høringsfrist for planen var 23. april 2018. Fylkestinget fattet endelig vedtak om Regional transportplan for Østfold i sitt møte i juni 2018.

 

Planprogrammet for rulleringen finner du her (DOCX, 49 kB)

RTP vedlegg - Østlandssamarbeidet  (PDF, 240 kB)

RTP vedlegg - Osloregionen (PDF, 201 kB)