Nasjonal transportplan i Østfold

Nasjonal transportplan for 2018 – 2029 (NTP)  ble vedtatt sommeren 2017. NTP inneholder en rekke samferdselsprosjekter i Østfold som er viktige både nasjonalt og for Østfold.

NTP-prosjekter for Østfold

I Nasjonal transportplan 2018-2029 er det foreløpig fordelt 23 455 millioner kroner til prosjekter i Østfold.

NTP

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Her kan du lese mer om Nasjonal transportplan

Østfold fylkeskommune er enige om noen prioriterte hovedprosjekter:

  1. Intercity inkludert planfri påkobling av Østfoldbanens Østre Linje til Follobanen
  2. Planleggingen og utbyggingen av Rv 19/120
  3. E18 Vinterbro – Retvedt