Nedgang i personbiltrafikken i Nedre Glomma

Trafikkregistreringer viser en moderat nedgang i personbiltrafikken for Nedre Glomma. I forhold til 2017 har det i 2018 vært registrert en reduksjon på 0,4 prosent ved de 14 registreringspunktene på riks- og fylkesveier. Dette til tross for befolkningsøkning på ca. en prosent i regionen.
Buss og biler over Fredrikstadbrua - Klikk for stort bilde Tone Stenbek

– Dette er gledelig. Nedgangen er riktignok beskjeden, men det viktigste er at det er nedgang, ikke vekst, i personbiltrafikken. Dette er avgjørende for at vi skal nå målet om nullvekst i personbiltrafikken i nedre Glomma, og som ligger til grunn for avtalen vi har med staten om finansiering av Bypakke Nedre Glomma (BNG). Vi har forpliktet oss til nullvekst, og disse tallene peker i riktig retning, sier Ole Haabeth, leder av styringsgruppa for BNG.

Dette viser trafikktellingene:

 

  • • Innkreving av bompenger, som er forventet å ha en begrensende effekt på privatbilismen, har blitt forskjøvet fra 2018 grunnet fundamenteringsproblemer på Seut. Forventet oppstart for bompengeinnkrevning er satt til sen høst 2019.
  • Resultatet av trafikktellingene varierer noe fra år til år, avhengig blant annet av befolkningsvekst, samfunnsøkonomiske forhold, vær og andre trafikktiltak, med mer. Sikre tall for trafikkutviklingen får vi først når vi ser utviklingen over flere år. Utviklingen fra 2013 -2018 viser en økning på 1,2% totalt i Nedre Glomma.

– De lokale tiltakene i belønningsordningen har begrenset virkning på trafikken på E6 (Sandesundbrua). Uten E6-trafikken ville trafikkveksten i Nedre Glomma vært -0,9 prosent for 2017 – 2018 og -1,7 prosent for 2013 - 2018. Det finnes ikke sikre anslag på hvor stor del av trafikken på E6 som er lokaltrafikk, men det er tidligere anslått opp mot 30 prosent av den totale trafikkmengden, framholder styringsgruppa.

I styringsgruppa sitter ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg, fylkesordfører Ole Haabeth, pluss en rekke andre politikere.

Slik busser vi
Kollektivtilbudet er en viktig brikke i en samlet virkemiddelpakke for å nå nullvekstmålet

Antallet busspassasjerer har sunket noe i 2018. Dette var forventet da det ble innført et nytt rutetilbud og det vil ta tid før passasjerene venner seg til det nye tilbudet. Samtidig er det en klar forventning om positiv passasjerutvikling fremover når flere tiltak i Bypakka skal gjennomføres.