Gange og sykkel

Østfold fylkeskommune har et overordnet mål med nullvekst i biltrafikken. For å få dette til må økningen i trafikken tas med gange, sykkel og kollektiv. Å legge til rette for at flere velger å gå eller sykle er en avgjørende målsetting. Ved etablering av nye anlegg er det reiser til og fra arbeid og skole og tilrettelegging på kollektivknutepunkt som har prioritet.

Kvinne på elsykkel i bymiljø - Klikk for stort bildeKvinne på elsykkel i bymiljø Elbilforeningen For å få økt bruk av gange og sykkel er det viktig å ta vare på eksisterende anlegg. Østfold fylkeskommune legger sterkt fokus på gode drift og vedlikeholdsrutiner slik at gange og sykkelveier oppleves som attraktive og trygge.

Det er nødvendig med et godt samarbeide med kommunene for å nå målsettingene. Vi legger stor vekt på et slikt samarbeide og har ansatt en egen sykkelkoordinator som jobber med kommunene for å finne gode og enklere sykkelløsninger.

Tilrettelegging for gående

Fylkeskommunens to hovedmål for gange er at det skal være fristende å gå for alle og at flere skal gå mer.

Vi arbeider for å tilrettelegge for mer gange i byer, tettsteder og fram til kollektivknutepunkt. For gående skal det være hyggelige omgivelser med god sikkerhet og framkommelighet. Snarveier må sikres og opparbeides. Det arbeides med bedre vedlikehold og vinterdrift av gangveier og stier.

Fotgjengere skal få større plass i arealplanlegging, utforming av veianlegg og under anleggsarbeid. Gange er den enkleste og rimeligste form for trening og forflytning. Jo flere som velger føttene, jo bedre folkehelse og mindre luftforurensning.

Enklere sykkelløsninger i samarbeide med kommunen

Godt samarbeid med kommunene og en tydelig prioritering er viktig for å få gode enklere sykkelveiløsninger. Østfold fylkeskommune prioriterer å finne gode prosjekter i kommunene hvor fylkeskommunen gir tilskudd til godkjente prosjekter.

Kommunene kan søke om tilskudd til prosjekter hvor fylkeskommunen bidrar med finansieringen.  Gjennomføring av prosjekter i samarbeidsavtalene vil variere i hvert enkelt tilfelle. Dette avhenger av kommunal egeninnsats, prioritering av ressurser og økonomisk bidrag. I utgangspunktet foreslås det en lik prosentvis fordeling av utgiftene mellom kommunen og fylket. Kommuner som prioriterer sykkel prioriteres i samarbeidsordningen. 

Hensikten er å finne de gode prosjektene lokalt som har forenklingspotensial, ivaretar trafikksikkerheten og gir rask fremkommelighet.I de fleste bykommunene er samarbeidet fulgt opp gjennom etableringen av sykkelbyer.

Sykkelbyer

En sykkelby er et trepartssamarbeid mellom fylkeskommunen, Statens vegvesen og kommunene for å øke oppmerksomheten på sykkel som fremkomstmiddel.

Kriteriene for å bli sykkelby er at kommunen har en godkjent plan for det overordnede sykkelvegnettet og at kommunen er aktiv deltaker i prosjektet, også økonomisk.

Sykkelbyen Nedre Glomma (Fredrikstad og Sarpsborg), Moss Rygge og Askim Mysen er alle opprettet for å øke sykkelandelen.

"Sykkelby"-prosjektet skal gi synlige effekter på kort sikt. Det skal gjennomføres tiltak som:

  • får flere til å sykle
  • øker fremkommeligheten for syklistene
  • bedrer trafikksikkerheten

Sykkelbyene jobber med store og små tiltak som alle her et felles mål for å få flere til å sykle. Det skjer gjennom å tilrettelegge for å øke fremkommeligheten, bygge ny infrastruktur, bedre trafikksikkerheten for syklister, samt gjennom kampanjer og aktiviteter bidra med holdningsskapende arbeid for mer bruk av sykkel.

Kontakt

Hanne Brostrøm
E-post
Mobil 958 61 186
Lars Helge Husvik
E-post
Mobil 975 52 671