Rullering av Regionalplan for kultur 2018-2021

Etter en omfattende prosess ble Regionalplan for kultur 2018-2029 vedtatt av fylkestinget 20. juni 2018. I den endelige høringen kom det inn 18 høringsuttalelser fra ulike kommuner, institusjoner, lag og foreninger samt enkeltpersoner. 

Carmen opera på Fredriksten 2016 - Klikk for stort bilde

Regionalplanen inneholde målsetninger, prioriteringer og handlingsprogram for arbeidet med kulturfeltet i Østfold, og skal samordne statlig, fylkeskommunal og kommunal kulturpolitikk og virksomhet.

Planen tar utgangspunkt i mål og strategier i Fylkesplan for Østfold- Østfold mot 2050. Regionalplan for kultur omhandler ikke museene, som behandles i Kulturminneplanen for Østfold (PDF, 6 MB). Den omhandler heller ikke idrett, som behandles i Regionalplan for fysisk aktivitet (PDF, 3 MB).

Regionalplan for kultur 2018-2029 (PDF, 3 MB)  har beholdt strukturen og målsetningene fra forrige plan, men tar inn de stadig mer aktuelle temaene digitalisering og  internasjonalisering. 


Den andre store endringen er at planen har gått bort fra «fyrtårnsatsinger». I stedet har den en ny strategi 6: «Prioriterte samarbeidsområder» som er ment å svare opp behovet for en synliggjøring av de viktigste kulturområder som vil kreve forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommuner og private aktører.

Det nye plandokumentet er under bearbeidelse og vil bli lagt ut med vedtatte endringer og grafisk design tidlig høsten 2018.

 

Bakgrunnsinformasjon

Kontakt

Linda Iren Karlsen Duffy
E-post
Telefon 69 11 74 52
Mobil 952 32 640