Rullering av Regionalplan for kultur 2018-2021

Regionalplan for kultur 2018-2029 for Østfold er under rullering. Forslag til revidert plan har vært ute på høring med frist 9. april. Det kom inn 18 høringsuttalelser. Planen skal vedtas med eventuelle endringer som følge av innspill i fylkesutvalget 7. juni 2018. 

Carmen opera på Fredriksten 2016 - Klikk for stort bilde

Regionalplanen skal inneholde målsetninger, prioriteringer og handlingsprogram for arbeidet med kulturfeltet i Østfold. Planen skal også samordne statlig, fylkeskommunal og kommunal kulturpolitikk og virksomhet.

Rulleringen tar utgangspunkt i mål og strategier i Fylkesplan for Østfold- Østfold mot 2050. Regionalplan for kultur omhandler ikke museene, som behandles i Kulturminneplanen for Østfold (PDF, 6 MB) (rulleres i 2018). Heller ikke idrett, som behandles i Regionalplan for fysisk aktivitet (PDF, 3 MB) (rulleres samtidig med kulturplanen).

Rulleringen tar utgangspunkt i gjeldende Regionalplan for kultur 2010-2013 (PDF, 4 MB) og erfaringene fra denne. Samtidig skal planen fange opp endringer i samfunnet og nye hensyn og utfordringer.

Forslag til Regionalplan for kultur 2018-2029 (PDF, 3 MB) har beholdt strukturen og målsetningene fra gjeldende plan, men tar inn de stadig mer aktuelle temaene digitalisering og  internasjonalisering. 
Den andre store endringen er at planen har gått bort fra «fyrtårnsatsinger». I stedet har den en ny strategi 6: «Prioriterte samarbeidsområder» som er ment å svare opp behovet for en synliggjøring av de viktigste kulturområder som vil kreve forpliktende samarbeid mellom stat, fylkeskommune, kommuner og private aktører.

Vedlegg

Kontakt

Linda Iren Karlsen Duffy
E-post
Telefon 69 11 74 52
Mobil 952 32 640