Kunngjøring: Nye, regionale planbestemmelser

Fylkestinget vedtok 21. juni 2018 to nye regionale planbestemmelser for Østfold: «Regional planbestemmelse for lokalisering av handel» og «Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og eller besøksintensive virksomheter».

Klikk for stort bilde

Hensikten med bestemmelsene er å vitalisere og styrke sentrum i byer og tettsteder i Østfold. Handel og offentlige servicefunksjoner må i større grad legges til sentrum. Dette skal sikre levende sentrumsområder og tilrettelegge for klima- og miljøvennlig transport med større bruk av kollektivtransport, sykkel og gange.

Planbestemmelsene er juridisk bindende i 10 år fra vedtaksdato. De regionale planbestemmelsene vil bli formelt kunngjort i Norsk Lovtidend.

Med hjemmel i § 8-5 i plan- og bygningsloven gjelder disse bestemmelsene i 10 år fra vedtaksdato, eller inntil godkjent arealplan som ivaretar de hensyn som bestemmelsen fastsetter i formålet, trer i kraft.

Formålet med bestemmelsene er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre, bidra til effektiv arealbruk og legge til rette for miljø- og helsefremmende transportvalg. Bestemmelsene skal derfor sikre at nye handelsvirksomheter og arbeidsplass- og/eller besøksintensive virksomheter av regional betydning, lokaliseres innenfor eller i tilknytning til eksisterende by- og tettstedssentre, og med god kollektivdekning og tilgjengelighet med sykkel og gange.

Regional planbestemmelse gjelder foran gjeldende kommunale og regionale planer.

Fravik fra planbestemmelsen må samtykkebehandles av fylkeskommunen etter egen mal.

1. Regional planbestemmelse for lokalisering av handel

Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre og handelsområder. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene.

 • Handelskonsepter eller handelsområder som skal dekke mer enn et lokalt behov, etableres i sentrum av byer og tettsteder slik de er definert i fylkesplanens senterstruktur, og avgrenses i kommuneplanene. Utenfor senterstrukturen kan det tilrettelegges for handel som dekker det lokale behovet.
 • Det tillates ikke etablering av handel i et belte på 500 meter på hver side av E6 og E18 (målt fra senterlinje veg). Unntatt er sentere i henhold til senterstrukturen og avlastningsområder for handel med plasskrevende varer.
 • Det stilles krav til at det fastsettes maksimum antall parkeringsplasser ved utvidelse og nybygg i avlastningsområdene for handel.
 •  Avlastningsområder for handel er avgrenset på plankartet og merket med «A». Disse områdene skal benyttes til handel med plasskrevende varer. Dette omfatter trelast/ byggevarer, gartneri/hagesentre, biler/ motorkjøretøy, hvitevarer og møbler. Store forretninger/varehus, som i hovedsak selger varer som ikke er plasskrevende, såkalte «big-box-konsepter», kan ikke lokaliseres i avlastningsområder for handel.
   
 • Det er følgende avlastningsområder:

Nedre Glomma: Tunejordet, Alvim øst og Dikeveien
Mosseregionen: Høyden/Varnaveien
Halden: Svingenskogen
Indre Østfold: Slitu/Brennemoen og Sekkelsten

 • Avlastningsområder for handel skal avgrenses og detaljeres i kommuneplanen innenfor det avgrensede området i fylkesplankartet. For Sekkelsten gjøres avgrensningen senest som del av første kommuneplan for Indre Østfold kommune.
 • Områder og bygninger for handelsvirksomhet skal ta hensyn til gående og syklende, og utformes på en estetisk tiltalende måte i samsvar med fylkeskommunens veileder for estetikk. De skal i minst mulig grad eksponeres mot hovedveinettet.

2. Regional planbestemmelse for lokalisering av offentlige arbeidsplass- og/eller besøksintensive virksomheter

Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for lokalisering av offentlige arbeidsplasser og/eller besøksintensive virksomheter etter ABC-prinsippet.

Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentre og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg, dvs. unngå en utvikling som fører til byspredning, bilavhengighet og dårligere tilgjengelighet for dem som ikke disponerer bil. Det langsiktige målet er å sikre tilstrekkelig og ønsket næringsaktivitet (A-virksomheter) i byer og knutepunkt, og samtidig egnet lokalisering av arealkrevende virksomheter som det ikke er ønskelig eller realistisk å lokalisere i sentrum.

Gjennom dette skal det oppnås en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling, samtidig som klimagassutslippene begrenses. Nylokalisering av offentlige arbeidsplasser og/eller besøksintensive virksomheter skal legges til sentrum i byer og tettsteder, herunder:

 • Statlige og fylkeskommunale virksomheter.
 • Kommunale virksomheter med et kommunalt eller interkommunalt nedslagsfelt, f.eks. sentraladministrasjon, NAV, idretts- og kulturanlegg.

Planbestemmelsen skal ikke hindre stedbundet plassering av lokale forsamlingshus, idrettsbaner, idrettshaller m.m. Hensikten er at bygg og anlegg som har en fellesfunksjon for hele kommunen, skal legges til sentrum.