Planer og rapporter

Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» - ble vedtatt av fylkestinget 21. juni og godkjent av fylkesutvalget nå i august. Nå blir jobben å iverksette fylkesplanens målsetninger i et bredt samarbeid i østfoldsamfunnet.

Inspiria elever øver på å være sykkelguider

Fylkestinget vedtok 21. juni 2018 to nye regionale planbestemmelser for Østfold: «Regional planbestemmelse for lokalisering av handel» og «Regional planbestemmelse for lokalisering av arbeids- og eller besøksintensive virksomheter».

vise vei 1

I vår fjerde samling fokuserte læringsnettverket på hvilke gode veiledere som finnes om klimatilpasning, og hvordan kommunene kan bruke disse innenfor og på tvers av fagområder, og hvordan skal Østfold fylkeskommune forvalte sitt veiledningsansvar for klimatilpasning etter dette prosjektet er ferdig? Vi hadde også besøk av Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, og lærte om deres metoder. 

fylkesplanforside

Fylkestinget har vedtatt høringsutkast til fylkesplanen - «Østfold mot 2050». Nå skal østfoldsamfunnet få si sitt. Høringsfrist er 23. april.

Flom i stasjonsbyen 1

I læringsnettverket om klimatilpasnings tredje samling fikk vi presentert viktige klimahendelser fra de 8 kommunenes nære historie og hvordan disse ble håndtert av kommunen, media og innbyggerne. Vi fikk også spennende presentasjoner av klimatilpasningsarbeidet i Trøndelag, Oslos arbeid med overvannsløsninger, og en veiledning i mylderet av klimaveiledere.   

mulighetsriket

Det inviteres til åpent dialogmøte om regional planstrategi for Østfold, onsdag 7. mars 2018, kl. 13.30-15.30 på Quality Hotel, Sarpsborg. 

takrenne Fredrikstad

"Læringsnettverk for klimatilpassing mellom kommuner" er et samarbeidsprosjekt mellom SINTEF-byggforsk, Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune. I den andre av fire samlinger la deltagerkommunene fram en oversikt over sitt arbeid med klimatilpassing.

Strand_Hvaler

Varmere somre, mindre snø, flom, styrtregn, jordskred og stormflo. Klimaprofil Østfold beskriver ut fra meteorologiske data hva slags vær Østfold vil oppleve i framtida som en følge av klimaendringene. I Østfold skal vi jobbe sammen i nettverk for å møte disse utfordringene.

flyfoto_gamlebyen_fredrikstad

Osloregionen har laget en ny film der hovedtrekkene i areal- og transportstrategien forklares med gode eksempler, blant annet fra Fredrikstad.