Innsigelser og mekling

Når kommunene jobber med sine planer, har de ansvar for at også nasjonale og regionale interesser blir ivaretatt. Statlige og regionale myndigheter skal delta i planarbeidet, slik at dette blir gjort på en god måte.

Muligheten til å gi innsigelse skal sikre at overordnede interesser blir ivaretatt og fulgt opp tilstrekkelig i kommunale planer, og at plansaker blir løftet opp til sentral avgjørelse når det er konflikt mellom de ulike myndighetene om viktige spørsmål.

Ved innsigelse mister kommunestyret myndigheten sin til å vedta en bestemt plan.

Dersom kommunen ikke kan finne en løsning sammen med den som har fremmet innsigelsen, går saken til mekling hos fylkesmannen.

" " - Klikk for stort bilde

Hvem kan gi innsigelse?

Fylkeskommunen er en av myndighetene som kan gi innsigelse til reguleringsplaner og til arealdelen i kommuneplaner. Andre som kan gi innsigelse er fylkesmannen, berørte statlige fagmyndigheter og nabokommunene. Private parter kan ikke gi innsigelse, men de kan gi innspill til planen eller fremme en klage til fylkesmannen.

Slik er prosessen

Så langt det er mulig skal kommunen og den myndigheten som har gitt innsigelsen forsøke å finne en løsning sammen. Et stort flertall av innsigelsene løses på denne måten. Dette kan man for eksempel bruke  regionalt planmøte til. 

I de få tilfellene der dette ikke lar seg gjøre, går planen til mekling hos fylkesmannen. Dette er formelle forhandlingsmøter der det blir ført protokoll.

Hvis partene fremdeles ikke finner noen felles løsning - eller man er enige om at mekling ikke har noen hensikt - må planen sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som da tar avgjørelsen. 

Mer informasjon om innsigelser finnes blant annet i Miljøverndepartementets rundskriv T-2/09 og Kommunal- og moderniseringsdepartementets rundskriv
H-2/14

Innsigelser fra Østfold fylkeskommune

I løpet av et år gir Østfold fylkeskommune uttalelse til mellom 150 og 200 planer, dette inkluderer deltaljreguleringer, områdereguleringer, kommuneplaner og kommunedelplaner. De siste årene har vi gitt innsigelse til under 10% av disse. De vanligste temaene for innsigelse er Barn- og unges mulighet for lek, og Samordnet areal og transportplanlegging (riktig virksomhet på riktig sted). De fleste innsigelsene blir løst gjennom dialog med kommunen. Mekling hos fylkesmannen er sjelden nødvendig. Dette er veldig positivt, men gjennom tidlig dialog kunne enda flere innsigelser vært unngått.  

Under er en oversikt over innsigelser gitt av Østfold fylkeskommune de siste årene.

Innsigelser 2016 (PDF, 317 kB)

Innsigelser 2015 (PDF, 190 kB)

Kontakt

Elin Tangen Skeide
E-post
Mobil 997 45 568