Regional planstrategi 2016-2019

Fylkeskommunen skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide en regional planstrategi i samarbeid med berørte aktører i østfoldsamfunnet.

Regional planstrategi skal beskrive utfordringene i Østfoldsamfunnet og prioritere hvordan disse skal møtes gjennom planleggingen.

" " - Klikk for stort bilde

Revidert versjon av Regional planstrategi 2016-2019 (PDF, 5 MB) ble vedtatt av Østfold fylkesting 20. september 2018.

Regional planstrategi 2016-2019 ble vedtatt av Østfold fylkesting 22. september 2016. 

Den skisserte følgende hovedutfordringer:

  • Øke antall arbeidsplasser mer enn befolkningsveksten
  • Samordne innsatsen for utviklingen av fremtidens kompetanse

og følgende suksessfaktorer:

  • Samhandling og samarbeid
  • Infrastruktur og mobilitet
  • Integrering og inkludering
  • Klima og miljø
  • Helhetlig by- og stedsplanlegging

Fylkestinget vedtok 22. september 2016 også midlertidige retningslinjer for deponering av masser i Østfold. Retningslinjene og fagrapporten som ligger til grunn for retningslinjene, følger planstrategien som vedlegg. 

Medvirkning, scenariearbeid og kunnskapsgrunnlag

Arbeidet med Regional planstrategi baserte seg på omfattende medvirkningsprosesser, scenariearbeid og innsamlet kunnskapsgrunnlag.

Østfoldkonferansen 2015 

Telemarksforskning:

Østfold Analyse:

Østfoldhelsa:

Kontakt

Elin Tangen Skeide
E-post
Mobil 997 45 568