Fylkesplanen

Fylkesplan for Østfold – «Østfold mot 2050» - ble vedtatt av fylkestinget 21. juni 2018. I vedtaket la fylkestinget føringer for justeringer/endringer i plandokumentet som måtte på plass før det kunne stadfestes og bekjentgjøres for østfoldsamfunnet. Fylkesutvalget behandlet det endelige plandokumentet i sitt møte 22. august 2018, og fattet følgende vedtak: Fylkesplan for Østfold, «Østfold mot 2050», vedtas.

Flyfoto over Sannesundbrua og Glomma - Klikk for stort bilde

Fylkesplanen er østfoldsamfunnets viktigste strategiske dokument, og skal samordne statens, fylkeskommunens og kommunenes virksomhet i fylket. Fylkesplanen er utarbeidet etter en omfattende prosess med arbeids- og referansegrupper, konferanser og dialogmøter. Det er gjennomført tre offentlige høringer i arbeidet med planen -  planprogrammet, fylkesplanens samfunnsdel og samlet plan. Det har vært åpent for alle å komme med innspill, og det har vært et bredt og godt tilfang av høringsuttalelser. FylkesROS 2017, Risiko- og sårbarhetsanalyse for Østfold, inngår som formelt vedlegg til fylkesplanen. I fylkesplanen inngår to juridisk bindende planbestemmelser om henholdsvis lokalisering av handel og lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensive offentlige virksomheter.

Nedenfor kan du se fylkestingets vedtak og fylkesrådmannens saksinnstilling, samt de sentrale dokumentene i planprosessen. Trykt eksemplar av fylkesplanen kan bestilles på Servicesenter@ostfoldfk.no Oppgi navn og adresse i bestillingen (maks 10 eks. pr. bestilling).

 

Arealkartet til fylkesplanen er tilgjengelig i kartløsningen vår for arealkart.

Det er også flere temakart til fylkesplanen. Temakartene finner du både i kartløsningen vår for temakart og nedenfor som PDF samt faktaark.

Animasjonsfilm om fylkesplanen

Kontakt

Espen Nedland Hansen
E-post
Mobil 930 54 428