Inntaksregler og forskrifter

Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring.
 

I noen lærefag er opplæringstiden lengre enn tre år. Da har du rett til den opplæringstiden som er fastsatt for faget. Retten må benyttes innen det skoleåret som tar til det året du fyller 24 år.

Privatskole: Dersom du velger å ta videregående opplæring ved en privatskole, bruker du av opplæringsretten din.

Avbrudd av skolegang etter 1. november: Slutter du på skolen etter 1. november, har du brukt ett år av opplæringsretten din.

Rett til omvalg: Alle med ungdomsrett kan gjøre omvalg. Retten til videregående opplæring blir utvidet automatisk med inntil to år når eleven blir registrert på et nytt utdanningsprogram/ programområde. 

Retten utvides kun én gang og i henhold til opplæringsmålene i læreplanen i det aktuelle utdanningsprogrammet/ programområdet. Retten trer ikke i kraft dersom søker gjør omvalg på nytt. Det anses ikke som omvalg å gå samme Vg1, Vg2 eller Vg3 på nytt.

Elever/Lærlinger/Lærekandidater som ikke har gjort omvalg og som avbryter Vg3 eller læretiden, får automatisk ett år utvidet rett for å kunne fullføre opplæringen med ungdomsrett. Utvidelse av rett forutsetter at det er registrert sluttdato i Vigo.  Det ekstra året kan brukes til noe annet enn Vg3, men eleven/lærlingen/lærekandidaten får da ikke fullført opplæringen med ungdomsrett.

Omvalg som foretas for sent i forhold til grensen på 24 år, vil ikke gi utvidelse av ungdomsretten. Dersom eleven/lærlingen/lærekandidaten ikke anses å ha fullført videregående opplæring, vil retten endres til voksenrett i Vigo

Fritak: Dersom du av ulike grunner ikke kan fullføre skoleåret, kan du søke om å reservere din skoleplass. Les mer om dette i ​​​​​​lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling av læreplass i Østfold fylkeskommune

Rett til inntak: Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring. Du må søke 3 alternative utdanningsprogram dersom du søker Vg1.

Voksnes rett til videregående opplæring: Har du fylt 25 år, gjennomgått grunnskole eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, kan du søke om gratis videregående opplæring etter opplæringslovens § 4A.

Fullføringsrett: Opplæringslovens § 4A-3, andre ledd, gir voksne søkere uten opplæringsrett, men som er inne i et tilbud om videregående opplæring, rett til å fullføre det påbegynte løpet.