Miljørettet helsevern

26 Virkemidler og dispensasjon

Kommunen kan foreta gransking, retting, stansing og ilegge tvangsmulkt i samsvar med folkehelseloven §13 til §16.

Tvangsmulkt kan gis dersom ikke oppretting utføres etter pålegg.
Stansing kan skje dersom det er overhengende fare for helseskade. Denne vil gjelde til forholdene er rettet.

Godkjenningsmyndigheten kan også tilbakekalle en godkjenning.
Det er også mulighet til å gi dispensasjon for mindre deler av forskriften dersom det ikke bryter med hovedintensjonen i forskriften, men åpner for fleksible løsninger.

Det er ikke lenger mulig å gi midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår. Hvis en kommune gir en virksomhet godkjenning uten at alle forskriftens krav er oppfylt, må skolen i forkant av godkjenningen ha fått varig eller midlertidig dispensasjon fra kravet som ikke er oppfylt.