Miljørettet helsevern

9 Utforming og innredning

Både ute- og inneområdene skal være utformet og innredet slik at forskriftens formål ivaretas. Funksjonshemmedes behov må også være en naturlig del av utformingen, og virksomheten må være slik tilrettelagt at det er mulig å utføre et tilfredsstillende renhold, samt en god avfallshåndtering.

Universell utforming

Universell utforming er lovfestet i plan- og bygningsloven, samt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Dette gjelder for alle nye bygg, men eksisterende skoler må også planlegges og tilrettelegge sine lokaler så snart de blir kjent med at det starter en elev med spesielle behov. En funksjonshemming kan være både åpenbar eller skjult, men rettighetene om tilrettelegging gjelder for alle. Astma og allergiplager kan være et eksempel på skjult funksjonshemming som kan trenge tilrettelegging, f.eks. at det ikke finnes allergifremkallende planter eller tepper.

Innearealene

Elevtall må dimensjoneres ut fra disponibelt læringsareal, det vil si det totale arealet som klassen/elevgruppen disponerer. Rommenes utforming, innhold og ventilasjon må også vurderes, og varierte arbeidsformer og tilhørende utstyr må være mulig.

Spesialiserte læringsareal

Rom som er ment for bestemte formål, herunder ulike typer verksteder og laboratorier må vurderes størrelsesmessig ut fra det utstyr og inventar som er nødvendig, og hvilke aktiviteter som skal foregå. Det som må ivaretas er sikkerhetskrav i forhold til maskiner og utstyr, samt inneklima som luft, lys og akustikk.

Utearealer

Utearealene må være trafikksikre, gi muligheter for fysisk aktivitet, sosialt samvær, rekreasjon og hvile. Utearealenes organisering og bruk er viktig og bør være gjennomtenkt. Helsedirektoratet har kommet med anbefalinger for areal i forhold til elevtall, men kan begrenses i forhold til videregående skole, da også uteanlegg i nærheten av skolen kan benyttes.

Renhold og avfallshåndtering

Hvordan skolen er utformet vil ha betydning for muligheten til et effektivt og godt renhold. Det er viktig å passe på at minst mulig sand og skitt dras med inn. Avfallsbøtter bør være hensiktsmessig plassert og rutiner for tømming må foreligge. Se også punkt 13.