Miljørettet helsevern

16 Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold

Virksomheten skal oppfordre foresatte til elever om å opplyse om forhold ved elevens helse som de ønsker at personalet skal ta særlig hensyn til.

Det foreligger ingen opplysningsplikt, men det er viktig at skolen oppfordrer foresatte til slik helseinformasjon som sikrer at eleven kan bli ivaretatt både fysisk og psykososialt.

Dersom slik informasjon omfatter legemiddelhåndtering må det utarbeides en konkret avtale mellom foresatte, eleven og skolen. Det er utarbeidet nasjonale rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning. 

Her ligger også forslag til rutiner, ansvarfordeling og forslag til ulike skjemaer.

I denne sammenheng er det viktig at personvernet ivaretas, og skolen må utarbeide rutiner for hvem som skal motta slike opplysninger og hvordan opplysningene skal brukes og lagres.