Miljørettet helsevern

17 Smittevern

Virksomheten skal planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. Folkehelseinstituttet kan gi ytterligere veiledning ved behov.

I de videregående skolene er spesielt russefeiring og smittsom hjernehinnebetennelse kommet i fokus, og her har Folkehelseinstituttet utarbeidet et eget faktaark.

Ungdom som skal delta i russefeiringen anbefales å vaksinere seg mot nettopp dette, og her finner du nærmere informasjon om vaksine.

Skoler må også ha fokus på risikoen for Legionellasmitte. Denne smitten er hovedsakelig knyttet til tekniske innretninger for dusj- og varmtvannsanlegg.