Miljørettet helsevern

14 Sikkerhet og helsemessig beredskap

Virksomheten må planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Det må være utarbeidet rutiner for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner, og sikkerhetsutstyret må kunne brukes av alle.

Arbeidet med sikkerhet og beredskap må integreres i skolens daglige drift. Det er skolen som har ansvar for elevenes sikkerhet i hele skoletiden, både på skolens eget område og på turer og utflukter.

Det totale sikkerhetsarbeidet omfatter flere nivåer, og det er viktig med rolleavklaring i forhold til ansvar for sikkerhetsarbeidet. Det kan være fra utstyr på spesialrom og verksteder, uteområder, apparater i gymsal til sikkerhet knyttet til transport. Her er det viktig at de ansatte har kunnskap om disse forholdene, også når det gjelder regelverket knyttet til elever under transport.

For spesialrom kan andre lover også komme til anvendelse, som for eksempel kjemikaliehåndtering i undervisningen, brannsikkerhet, elektrisk utstyr, etc. Skoler er å betrakte som særskilte brannobjekt, og det stilles derfor spesielle krav til organisering og dokumentasjon av brannsikkerheten. Dette er blant annet opplæring, øvelser, informasjon og kontroll- og vedlikeholdsrutiner.

Risikovurdering skal ligge til grunn for sikkerhetsarbeidet og kan analyseres ved hjelp av «DagRos» (hverdagslig risiko- og sårbarhetsanalyse, angitt i pkt 7 Generelle krav