Miljørettet helsevern

12 Psykososiale forhold

Alle elever i grunn- og videregående skole har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Miljørettet helsevern, sammen med §§9a-1 og 9a-3 i Opplæringsloven skal sikre det.

Elevene og foreldrenes fortellinger gjennom ord, handling og atferd vil være sentrale informasjonskilder om trivsel og psykososial helse. Det er derfor viktig med jevnlige møter mellom skole, elever og foreldre, eventuelt kan en representant for skolehelsetjenesten være med.

Det er viktig å merke seg at mistrivsel og dårlige psykososiale forhold kan gi ulike utslag, f.eks. psykisk tretthet, konsentrasjonsvansker, spisevegring, angst, nedsatt immunforsvar osv.