Miljørettet helsevern

5 Opplysnings- og informasjonsplikt

Leder av skolen (REKTOR) har plikt til å legge frem de opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter forskriften om miljørettet helsevern

Leder av skolen (REKTOR) skal også, med de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Opplysningsplikten – virksomheten legger frem informasjon som etterspørres, jfr. Folkehelseloven, §12.

Informasjonsplikten – Informasjon som gis uoppfordret til berørte parter.
Det er også viktig at riktig instans varsles når det oppstår forhold som kan ha negativ innvirkning på elevenes helse og trivsel. Rutiner for dette må også inneholde hvem som har ansvar for slik varsling.

Østfold fylkeskommune er opptatt av åpenhet til elever, ansatte, foresatte, myndigheter og andre interessenter, og ønsker derfor at så mye som mulig ligger tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider, men også på skolenes egne hjemmesider angående forhold som gjelder den enkelte skole, og som er i tilknytning til for eksempel:

 • Klager på inneklima.
 • Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid.
 • Utilfredsstillende renhold.
 • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
 • Vannlekkasjer.
 • Forhold som kan forårsake smitte blant elever og ansatte.
 • Utfordringer i det psykososiale miljøet.
 • Alvorlige skader eller hendelser som elever har vært utsatt for.
 • Manglende godkjenning eller avvik fra forskriften som er blitt avdekket etter tilsynsbesøk.
 • Skadedyr og skadedyrbekjempelse hvor det brukes kjemiske bekjempelsesmidler.
 • Eksterne forhold som virksomheten selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende arbeider på nabotomt etc.
 • Dersom skolen ikke informerer foresatte og elever om slike forhold tilstrekkelig, kan tilsynsmyndighet pålegge dette. Hensikten er at foresatte skal ha mulighet til å ivareta sine barns miljø.