Miljørettet helsevern

21 Lydforhold

Å ha tilfredsstillende lydforhold er viktig i en skole, men det er den enkeltes opplevelse av lyd som er avgjørende for om man har et støyproblem. Plan- og bygningsloven stiller krav til universell utforming, også når det gjelder lyd.

Støy behøver ikke bare være fra tekniske installasjoner osv. innendørs, men kan også omfatte f.eks. trafikkstøy o.l. fra utsiden av bygningen.

Det er viktig at det i finnes lydisolasjon mellom rom, samt utforming og akustikk som sikrer tilfredsstillende lydforhold og god taleforståelse. Det bør derfor regelmessig gjennomføres vurderinger av lydforholdene i skolen, både innendørs og på uteområder. Det er også viktig å sørge for at aktivitetene er tilrettelagt slik at innendørsstøy reduseres mest mulig.