Miljørettet helsevern

6 Krav om godkjenning

Østfold fylkeskommunes grunn- og videregående skoler skal være godkjent av kommunen etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. En slik godkjenning vil imidlertid ikke frita virksomheten for andre bestemmelser gitt i andre regelverk.

Eksempler på når det kan være aktuelt å søke om godkjenning eller fornyet godkjenning:

 • Etablering av ny skole
 • Eksisterende skole som ikke tidligere er godkjent
 • Renovering av eksisterende skole
 • Midlertidige erstatningslokaler
 • Driftsmessige endringer (f.eks. omlegging av driftsform, utvidelse av antall elever, jfr. rundskriv fra Helse og omsorgsdepartementet I-1/2012.

Virksomhetsleder bør være i dialog med miljørettet helsevern i sin kommune for å avklare om en endring skal godkjennes, og eventuelt innhente søknadsskjema.

I søknad om godkjenning, dvs. ved etablering, utvidelse eller endring av virksomheten, må det dokumenteres:

 • Hvordan eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.
 • Hvor mange elever virksomheten er beregnet for.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler inneholder både bygningstekniske og driftsmessige bestemmelser. For nye tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven skal godkjenningen deles i to trinn:

 • Trinn 1: Skoleeier søker om samtykke til planer for ny virksomhet eller større endringer/utvidelser/rehabilitering/ tilbygg osv. Samtykke bør gis samtidig med at plan- og bygningsmyndighetene behandler rammesøknaden for tiltaket.
 • Trinn 2: Virksomhetsleder søker om godkjenning ifølge bestemmelser som gjelder driften av skolen. Det er en fordel at godkjenningen er gitt før oppstart.

I slike prosesser er det viktig å inkludere alle sentrale aktører fra starten for å dekke nødvendige lover og forskrifter:

 • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler   (repr. fra miljørettet helsevern i kommunen)
 • Plan- og bygningsloven (repr. fra regulering og bygg i kommunen
 • Arbeidsmiljøloven  (repr. fra Arbeidstilsynet)
 • Etc.

Kommunen gir kun godkjenning når virksomheten tilfredsstiller alle krav i forskriften. Det er ikke anledning til å gi midlertidig godkjenning eller godkjenning på vilkår. Det kan imidlertid gis dispensasjoner i henhold til §26,men denne dispensasjonen må ha blitt gitt i forkant, enten varig eller midlertidig.
Kommunens avgjørelse om godkjenning eller ikke er et enkeltvedtak, og kan påklages.

En skole som ikke får godkjenning kan som regel drives videre, men virksomheten må jobbe videre i samarbeid med kommunen for å oppnå godkjenning.

Kommunen kan trekke en godkjenning tilbake dersom ikke krav lenger overholdes.

I søknaden skal det dokumenteres hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Forsvarlig drift stiller krav til vedlikehold, og vedtatt vedlikeholdsplan skal derfor ligge ved søknaden. Det er viktig at vedlikehold starter i planleggingsfasen av et nytt bygg. Målet er at vedlikehold skal sørge for at bygget opprettholder teknisk og funksjonell standard, og at installasjoner skal fungere som forutsatt gjennom sin levertid.
Vedlikeholdsplanen må inneholde ansvarsfordeling mellom virksomhet og eier.