Miljørettet helsevern

30 Kildehenvisninger

 1. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. (1995). Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
 2. Helsedirektoratet (2014). Veiledning til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mm. Hentet fra:https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/418/Miljo-og-helse-i-skolen-Veileder-til-forskrift-om-miljørettet-helsevern-i-barnehager-og-skoler-IS-2073.pdf
 3. Internkontrollforskriften. (1996). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127
 4. Folkehelseloven. (2011). Lov om folkehelsearbeid. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
 5. Rundskriv I-1/2012. Helse og omsorgsdepartementet. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-12012/id670475/
 6. Faktaark om risikovurdering. Arbeidstilsynet (juli 2015). Hentet fra: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=207361
 7. Sagvåg skule. (juli 2015) Hentet fra: http://skole.stord.kommune.no/sagvaag/ros.html
 8. Helsedirektoratet. (2003). Skolemåltidet.   Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/492/Retningslinjer-for-skolemåltidet-IS-0048.pdf
 9. Matloven. (2003). Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-124
 10. Opplæringsloven. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
 11. Helsedirektoratet. (2012). Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning. Hentet fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rutiner-for-legemiddelhandtering-i-barne/id674127/
 12. Folkehelseinstituttet. (2013). Smittsom hjernehinnebetennelse – meningokokksykdom – faktaark. Hentet fra: http://www.fhi.no/tema/smittsom-hjernehinnebetennelse/fakta-om-smittsom-hjernehinnebetennelse
 13. Folkehelseinstituttet. (2014). Ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse. Hentet fra: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/hjernehinnebetennelse/vaksine-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/ungdom-bor-vurdere-a-vaksinere-seg-mot-smittsom-hjernehinnebetennelse/
 14. Folkehelseinstituttet. (2015). Anbefalte faglige normer for inneklima. Hentet fra: https://www.fhi.no/publ/2015/anbefalte-faglige-normer-for-innekl/
 15. Folkehelseinstituttet. (2013). Sjekkliste for inneklima i skoler. Hentet fra: https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/sjekklister/sjekkliste-for-inneklima-i-skoler/
 16. Drikkevannsforskriften. (2001). Forskrift om vannforsyning og drikkevann. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-22-1868?q=Forskrift om vannforsyning og drikkevann
 17. Forvaltningsloven. (1967). Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/