Miljørettet helsevern

19 Inneklima/Luftkvalitet

Kjennetegnet på et godt inneklima er god luftkvalitet, gode akustiske egenskaper med lavt støynivå og god belysning.

For å oppnå det er det viktig med god temperaturregulering og at ventilasjonen er tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Den relative luftfuktigheten i rommene må ligge på et nivå der fare for muggdannelse ikke forekommer. Ioniserende stråling må ikke overskride allment akseptert nivå. Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige normer for godt inneklima og sjekkliste for godt inneklima i skolen.

Riktig planløsning og byggeteknikk er viktig for et godt inneklima. Det er derfor viktig å merke seg at bygningsmessige endringer alene kan endre inneklimaforutsetningene betydelig. God planlegging er viktig når endringer skal gjøres, nettopp for å være sikker på at ikke inneklima forringes.

Innredning og materialbruk må også velges med omhu. Både for høy og for lav lufttemperatur kan gi helse- og trivselsproblemer, redusere arbeidsprestasjoner og øke ulykkesrisikoen. Det som ofte omtales som tørr luft er ofte for høy innetemperatur og/eller støv i inneluften. Med høy luftfuktighet i tillegg kan vekst av husstøvmidd og mikroorganismer øke, samt at høy temperatur kan føre til avgassing fra overflatematerialer. Oppvarmings- og ventilasjonssystemer som driftes på en god måte etter anbefalte retningslinjer for teknisk drift vil ivareta forutsetningene for et godt inneklima.

Forurensninger i inneluften kan bestå av partikler som stammer fra mennesker og dyr, mikroorganismer, rengjøringsmidler, bygningsmaterialer og møbler, uteluft og smusspartikler som vi tar med oss inn via klær og sko.

Bruken av lokalene vil ha betydning for inneluften, her kan nevnes antall elever pr. rom, hvordan lokalene brukes, for eksempel om de benyttes på kveldstid og i helger, samt hvilke renholdsmetoder som benyttes, og hyppigheten på disse. Skolen bør derfor ha retningslinjer for bruk av lokalene, og være oppmerksom på allergikere å unngå dyr i skolens lokaler.

Riktig ventilasjon i lokalene er også viktig for å forhindre forekomst av radon. Radon er en naturlig forekommende radioaktiv gass som er kreftfremkallende, og derfor er det fra Statens strålevern satt strenge grenser for nivå. Radonnivåene bør derfor måles jevnlig, og ved for høye nivåer må tiltak iverksettes.

Rundt alt elektrisk utstyr og alle strømførende ledninger finnes det elektriske og magnetiske felt. Det finnes ingen dokumenterte bevis for at eksponering for slike felt øker risikoen for kreft, men det anbefales likevel at slik eksponering holdes så lav som mulig.