Miljørettet helsevern

7 Generelle krav

Virksomheten skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at forskriftens bestemmelser om trivsel-, helse-, hygiene- og sikkerhetsmessige formål oppfylles på en allmenn akseptert måte.

Her åpnes det for en faglig vurdering av hva som er akseptert måte, altså tilfredsstillende standard. Dette er i tråd med Opplæringslovens §9a-2.

Skolens eier og virksomhetsleder må sørge for at det foreligger tilfredsstillende planer og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. Det vil si at regelverk må være oppfylt. Det må også ses i sammenheng med andre lover, som Opplæringsloven, Plan- og bygningsloven, Arbeidsmiljøloven, osv.
Dette punktet omfatter også:

  • Organisering av skolen 
  • Planlegging og bruk av økonomiske og bemanningsmessige ressurser
  • Drift og vedlikehold av areal og bygninger

Disse punktene må ses i sammenheng med kravet om Internkontrollsystem, som innebærer at virksomheten gjennom systematiske tiltak skal sikre at krav fastsatt i eller i medhold av forskriften overholdes, jfr. §4. Det betyr at det også er gjennomført en risikovurdering av de forhold som kan ha betydning for elevenes helse og miljø. Arbeidstilsynet har utarbeidet et faktaark om risikovurdering, og «DagRos» (hverdagslig risiko- og sårbarhetsanalyse) er et praktisk eksempel som kan benyttes.

Eksempel fra Sagvåg skule.