Miljørettet helsevern

1 Formål

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (ofte kalt «barnas arbeidsmiljølov») har til hensikt å sikre at barn og unges miljø ivaretas. Med barnas miljø menes både det fysiske og det psykososiale miljøet, både ute og inne på skolens eiendom eller i tilknytning til denne, samt andre områder som virksomheten drives på.

Forskriften gjelder også på turer og utflukter i virksomhetens regi. 
Det er viktig at barn og unge har et helsefremmende miljø, i tillegg til at de skal beskyttes mot risikofaktorer.

For å oppfylle denne forskriften er det behov for et samarbeid mellom helsefaglig kompetanse, teknisk-, pedagogisk og planfaglig kompetanse. Dette gjelder både i planleggingsfasen, byggefasen, drift og vedlikeholdsfasen.

Forskriften får IKKE anvendelse for de ansatte. Her gjelder arbeidsmiljølovens bestemmelser.