Miljørettet helsevern

3 Definisjoner

I tilknytning til denne forskriften benyttes begrepene Internkontroll og Internkontrollsystem. Disse begrepene defineres som følger:

  • INTERNKONTROLL: Å påse at krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift overholdes.
  • INTERNKONTROLLSYSTEM: Systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene SKAL være beskrevet i administrative prosedyrer.