Miljørettet helsevern

8 Beliggenhet

Ved valg av beliggenhet for ny skole, endring eller utvidelse skal det tas hensyn til trafikkforhold, luftforurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.

Det er spesielt viktig at når det velges ny beliggenhet for nybygging, endring eller utvidelse må det tas hensyn til at skolen skal fremme helse og trivsel, samt forebygge skader. Det anbefales at skolens lokaliteter lokaliseres slik at den oppleves som en naturlig del av nærmiljøet for dem som oppholder seg både i og utenfor skolen.

Når ny beliggenhet skal vurderes må det tas hensyn til følgende faktorer:

 • Ulykkesrisiko
 • Luftforurensning
 • Grunnforurensning
 • Tilgjengelighet
 • Adkomst
 • Trafikkmønster
 • Parkeringsforhold
 • Gang- og sykkelveier
 • Tur og rekreasjonsområder
 • Lokalklimatiske forhold
 • Solforhold
 • Rasfare
 • Radon
 • Oversvømmelse
 • Avstand til kraftlinjer og transformatorstasjoner

Det er derfor viktig at godkjenningsmyndigheten (miljørettet helsevern i kommunen) etter denne forskrift tas med tidlig i planleggingsfasen for å sørge for at disse momentene ivaretas og ligger som en premiss for tomtevalg slik at man ikke kommer i en situasjon der ingen tomtevalg er mulig å godkjenne på grunn av støy, luftforurensning etc.