Miljørettet helsevern

24 Avfallshåndtering

Avfall er en betydelig miljøbelastning og det bør være et mål for skolen å produsere så lite avfall som mulig. Hvordan og hvor avfallet oppbevares, og hvilke rutiner som benyttes for innsamling har betydning for en hygienisk og helsemessig forsvarlig håndtering.

Dette har også betydning for det estetiske inntrykket for de som oppholder seg i bygningen, samt i omgivelsene. Det er flere risikofaktorer i forbindelse med avfall. Noen av disse kan være:

  • Smittespredning, for eksempel via rotter, fluer og så videre eller i direkte kontakt med avfallet.
  • Luktproblemer
  • Brann

Et mål for enhver virksomhet må være å redusere avfallet ved skolen, og derfor bør både elever og ansatte involveres i avfallsreduserende tiltak.

Det bør også informeres om hva som betegnes som spesialavfall, og hvordan dette skal samles inn og håndteres.

Flere av Østfold fylkeskommunes videregående skoler har miljøfyrtårnsertifisering, og burde derfor kontinuerlig ha fokus på dette arbeidet.