Miljørettet helsevern

4 Ansvar. Internkontroll

Leder av skolen (REKTOR) har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av denne forskrift overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som kommunen til enhver tid gir.

Skolens eier (FYLKESTINGET), ofte representert ved rådmannen, skal påse at det er etablert et internkontrollsystem og at skolen har godkjenning.

I henhold til Østfold fylkeskommunes vedtatte eiendomsstrategi er det delegert til eiendomsseksjonen å bidra til at et slikt Internkontrollsystem etableres og vedlikeholdes. Likevel vil leder av skolen være ansvarlig for å vite hva den skal gjøre, gjøre det, og dokumentere at den har gjort det når det gjelder forhold som ikke tydelig er dokumentert at er andres ansvar. Skolen er også underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten gjennom Internkontrollforskriften.

Det er viktig at roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser er avklart og tydelige i mellom virksomhet og eier, samt at virksomheten i egne rutiner er tydelige på ansvar og roller i sine rutinebeskrivelser.