Elever foran skolebygg på Mysen

En helhetlig og langsiktig plan for skolebygg og tilbudsstrukturen i de videregående skolene i Østfold.

I sektorplanen "Østfoldskolen mot 2020" finner du fylkeskommunens strategi og tiltak for å fornye videregående opplæring i skole og bedrift.

System for styring og utvikling av de videregående skolene i Østfold.

Lærer og elever i klasserom

System for identifisering, kartlegging og oppfølging (IKO-modellen) er et virkemiddel for at skolene kommer raskt i gang med tiltak overfor elever som står i fare for å ikke fullføre.

Kontaktlærerveilederen skal gi kontaktlærere en god oversikt over det ansvar og de oppgaver kontaktlæreren har og at veiledningen med sin struktur og rolleavklaringer, legger til rette for en god lærer- elev relasjon og et godt læringsmiljø.