Skolebygg-mysen

En helhetlig og langsiktig plan for skolebygg og tilbudsstrukturen i de videregående skolene i Østfold.

I sektorplanen "Østfoldskolen mot 2020" finner du fylkeskommunens strategi og tiltak for å fornye videregående opplæring i skole og bedrift.

System for styring og utvikling av de videregående skolene i Østfold.

Eleveroglærer

System for identifisering, kartlegging og oppfølging (IKO-modellen) er et virkemiddel for at skolene kommer raskt i gang med tiltak overfor elever som står i fare for å ikke fullføre.