Inntak og ventelister kombinasjonsklasser

Du kan søke til kombinasjonsklasser hele året, men anbefalt søknadsfrist er 1. februar.

Anbefalt søknadsfrist 1. februar

Inntaket til neste års tilbud, starter etter 1. februar. Vi anbefaler derfor elever som er i opplæring i ungdomsskolen, kombinasjonsklasse eller kommunalt/interkommunalt voksenopplæringssenter og som ønsker dette tilbudet å søke innen 1. februar. Søknader som har kommet inn i løpet av januar vil alle bli registrert med søknadsdato 1. februar.

Det er kommunene som har hovedansvaret for utvelgelse av deltagere til kombinasjonsklassene.

Venteliste

Alle som søker kombinasjonsklassen og ikke får tildelt plass, får et enkeltvedtak fra bostedskommunen om at de ikke har fått tildelt plass. Disse søkerne blir satt på venteliste i ett år fra søknadsdato dersom de tilhører målgruppa for kombinasjonsklassen.

Dersom søkeren får annet opplæringstilbud i regi av kommunen eller fylkeskommunen, opphører plassen på venteliste til kombinasjonsklassen. Eleven må søke plass i kombinasjonsklassen på nytt dersom eleven avbryter skolegangen og fortsatt ønsker å stå på venteliste i kombinasjonsklassen.

Ledig plass

Ved ledige plasser, gjelder følgende prioriteringer av søkerne:

 1. Søknadsdato.
  Registrert innkommet søknadsdato til kombinasjonsklassen avgjør rekkefølgen på ventelistenummeret. Tidligere søknader behandles før sent innkomne.
 2. Kartleggingssamtale/veiledning med søkeren.
  Kartleggingen tar utgangspunkt i om deltageren er i
  • Målgruppa for tilbudet 
  • Rangering av søkere
  • Faglig nivå og behov for grunnskoleopplæring for å øke muligheten til å kunne gjennomføre videregående skole.

Dersom det ikke lar seg gjøre å skille søkere fra hverandre, vil tildeling av plass basere seg på om eleven har ungdomsrett til videregående opplæring eller ikke.
Det tilstrebes en fordeling av 50% elever med ungdomsrett til videregående opplæring og 50% som er kvalifisert for grunnskoleopplæring i kombinasjonsklassene.

Rangering av søkere

 1. Har innvilget oppholdstillatelse og er bosatt i en Østfold-kommune
 2. Asylsøkere under 18 år som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknaden om oppholdstillatelse, og det er sannsynlig at de skal være i landet i over tre måneder.
 3. Ved stor ledig kapasitet: Asylsøkere over 18 år som oppholder seg lovlig i landet i påvente av å få avgjort søknaden om oppholdstillatelse, og det er sannsynlig at de skal være i landet over tre måneder.