Forsikringer for lærlinger og lærekandidater

Disse forsikringsordningene gjelder for elever som er i yrkesopplæring eller har praksis i arbeidslivet.

Yrkeselevene befinner seg i fire ulike opplæringssituasjoner

a) Opplæring i verksted på skolen

b) Opplæring som utplassert elev i privateid bedrift/virksomhet og enkeltmannsforetak

c) Opplæring som utplassert elev i fylkeskommunal virksomhet

d) Opplæring  som utplassert elev som utfører arbeidsoppgaver for privat person/organisasjon.

Dette gjelder elever i blant annet utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, naturbruk og i utlandet

1. I tilfelle a) gjelder følgende forsikringsordning:

Elever og lærlinger i videregående opplæring vil motta ytelser etter folketrygdloven ved skade i skolesammenheng.

I tillegg har fylkeskommunen en kollektiv ulykkesforsikring for elever plassert i KLP. Forsikringssummen ved varig medisinsk invaliditet utgjør 10 G. Ved lavere invaliditetsgrad reduseres erstatningen forholdsmessig. Ved dødsfall utgjør erstatningen 1 G. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 0,25 G. Egenandelen ved behandlingsutgifter er 0.010 G.

Denne forsikringen gjelder under deltakelse i undervisning, leker, idrettsutøving, ekskursjoner, stevner, reiser med mer som foregår under skolens ledelse.

Forsikringen gjelder også under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som en del av undervisningen. Forsikringen gjelder da skader som inntreffer på arbeidsstedet i ordinær arbeidstid og dessuten på direkte vei mellom hjemmet og arbeidsstedet.

2. I tilfelle b) gjelder følgende forsikringsordning:

Privateid bedrift/virksomhet

Ytelser etter folketrygdloven og den kollektive ulykkesforsikringen for elever.

I tillegg skal eleven omfattes av bedriftens yrkesskadeforsikring på lik linje med øvrige ansatte. Dette må skolen avklare med bedriften i forbindelse med inngåelse av utplasseringsavtalen.

Enkeltmannsforetak NB !!

Ytelser etter folketrygdloven og den kollektive ulykkesforsikringen for elever.

Det må avklares at eleven skal omfattes av en yrkesskadeforsikring tegnet i enkeltmannforetakets navn. Skolen må derfor påse og eventuel være behjelpelig med å tegne slik forsikring i bedriftens forsikringsselskap i forbindelse med inngåelse av utplasseringsavtalen. Skolen kan også betale premien.

3. I tilfelle c) gjelder følgende forsikringsordning

Ytelser etter folketrygdloven og den kollektive ulykkesforsikringen for elever.

Elever/lærlinger som utfører arbeid i en fylkeskommunal virksomhet eller på et fylkeskommunalt bygg omfattes av fylkeskommunens yrkesskadeforsikring

4.  I tilfelle d) gjelder følgende forsikringsordning

Ytelser etter folketrygdloven, den kollektive ulykkesforsikringen for elever og en nytegnet forsikring med tilnærmet yrkesskadevilkår med dekning opptil 3 millioner kroner.

Forsikringsordningen gjelder når elevene utfører arbeidsoppgaver som ikke dekkes av yrkesskadeforsikringsloven, som f.eks. ulønnet arbeid for privatpersoner eller private organisasjoner/foreninger og det kan hende at arbeidstiden utgjør mindre enn 10 timer pr. uke.