Jevnt sig framover

Den siste tilstandsrapporten for de videregående skolene i Østfold viser at færre slutter og flere får lærekontrakt.

Klikk for stort bilde Shutterstock

Østfold fylkeskommune utarbeider hvert år en rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. Rapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen. Denne tilstandsrapporten tar for seg resultater for opplæringsåret 2017-2018, og formidlingsåret 2018.

– Resultatene som presenteres i rapporten, viser positiv utvikling på flere viktige indikatorer og indekser. Spesielt positivt er det at en større andel av 2012-kullet i Østfold gjennomførte videregående opplæring i løpet av fem år enn noen andre kull siden målingene begynte i 1994. Resultatene fra 2017/18 viser også at det er færre elever som slutter på skolen i Østfold enn det nasjonale snittet, og at Østfold igjen har hatt en god økning i antall lærekontrakter. Dette er det tredje året på rad med god fremgang, og det arbeides systematisk videre i alle ledd for at fremgangen skal fortsette, sier leder av opplæringskomiteen, Elin Tvete.

Styrende

I tillegg til å være et utgangspunkt for kvalitetsutvikling i fylkeskommunen og i videregående opplæring, skal tilstandsrapporten også fungere som et styringsverktøy og bidra til styrking av dialog og samarbeid mellom ulike nivåer. Tilstandsrapporten skal videre bidra til å gi den politiske ledelsen i Østfold fylkeskommune et grunnlag for å gjøre nødvendige prioriteringer i arbeidet med oppfølgingen av overordnede planer og sikre sammenheng mellom de budsjettmessige og økonomiske satsingene og behovene i opplæringssektoren.

Mål og tiltak

Østfold fylkeskommune har vedtatt tre strategiske hovedmål med prioriterte innsatsområder i sin sektorplan «Østfoldskolen 2020».

  • Alle elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring med best mulig resultat
  • Alle elever skal ha et godt læringsmiljø fritt for mobbing og krenkelser
  • Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass

    Under hvert hovedmål er det satt opp tiltak, og mange av disse videreføres i 2019.