Hvordan opplever lærerne vold og trusler i skolen?

- Lærere som opplever vold og trusler får dessverre ofte ikke den støtten de trenger, verken fra skolens ledelse eller kollegaer. Det var noe av hovedfunnene forsker Børge Skåland i dag presenterte for de videregående skolene i Østfold. Det ønsker fylkesdirektør for opplæring Solveig Olsen å endre på. - Takk for at du har gitt voldsutsatte lærere en stemme. Dette tar vi med oss videre, sa Olsen.

Illustrasjonsfoto: Klasserom - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto: Klasserom Christan Berset

Over 200 ansatte i videregående skoler var samlet på Blå Grotte i Fredrikstad torsdag 13. september. I salen satt ledergruppene, hovedverneombud og tillitsvalgte ved de videregående skolene. Tema for dagen var hvordan lærere opplever vold og trusler i skolen.

- Vold og trusler er dessverre et økende problem i arbeidslivet generelt, og dere som jobber i skolen er spesielt utsatt. Det tar vi som arbeidsgiver alvorlig, og vi ønsker å jobbe sammen med dere for å forebygge at slik skal skje. Det er dere lærere som vet hvor skoen trykker i møte med elevene. Vi ønsker et trygt miljø der lærere er åpne og sier fra om hendelsene. Ingen skal være redde for å gå på jobb. Selv om vi så langt ikke har en økning i registrerte saker på våre skoler, og da legger jeg vekt på "registrerte", så ønsker vi å være i forkant og forebygge slike hendelser, sa Solveig Olsen, fylkesdirektør opplæring.

Går litt i stykker

Børge Skåland fra Oslo MET har i sin doktorgradsavhandling intervjuet 14 lærere fra både grunnskole og videregående skole, som har opplevd trusler eller fysisk vold fra elever. Han har også selv erfaring med dette som lærer på spesialskoler og i barnevernet.

Skåland fortalte flere sterke historier om ansatte som har blitt utsatt for vold og trusler. Mange opplevde mangel på støtte fra både ledelse, kollegaer og tillitsvalgte. Episodene ble bagatellisert og tiet i hjel. Lærere som har blitt sykemeldt etter voldshendelser, opplevde at ingen ringte eller tok kontakt.

Børge Skåland - Klikk for stort bildeBørge Skåland

– Det ligger i læreryrket at du skal ha kontroll i klasserommet. Bryter du med denne normen, kan du oppleve avvisning i stedet for støtte. Mange føler også både skyld og skam for at de ikke klarte å forhindre volden.

De som blir utsatt for vold eller trusler er ofte redde for å bli stigmatisert og rådville om hvem de skal snakke med. Det kan være vanskelig å snakke med en leder om at man er utrygg og har angst, fordi man samtidig er redd for å bli oppfattet som inkompetent.

Dessverre opplever mange lærere at temaet er tabubelagt å snakke om, og at skolens ledelse ikke vil snakke om det. - Praksisen i skolen er at elevenes rettigheter går foran ansattes rettigheter til et trygt arbeidsmiljø, hevdet Børge Skåland.

Han kunne også vise til hendelser der de utsatte opplevde å ble tillagt negativ omtale som: "Hun kjenner jeg, hun er lett hysterisk" eller "Han er jo litt spesiell".

Skåland dro her paralleller til psykolog Melvin Lerners teori om en rettferdig verden. - Vi ønsker å tro at verden er rettferdig, og når slike hendelser rokker ved det bildet, forsøker vi å ubevisst å legge skylden på den utsatte. Det er viktig å kjenne til at slike reaksjoner kan oppstå som en del av vår forsvarsmekanisme. Børge Skåland pekte også på at lærere tier om vold fordi "man blir vant til det", og at vold og trusler blir alminneliggjort.

Noen tips fra Børge Skånland

  • Anerkjenn den krenkelsen som har vært, ikke prøv å bagatellisere den
  • Sørg for at den som har vært utsatt for vold eller trusler får rom og tid til å fortelle om sin opplevelse av hendelsen.
  • Vis konkret omsorg. Det kan være en kopp kaffe, en telefon hjem til en sykemeldt kollega eller sende en blomsterbukett.
  • Det er viktig med gode rutiner, men like viktig er det å sørge for at de blir fulgt. Her har tillitsvalgte og verneombud en viktig rolle. En ide kan være å øve på hva man skal gjøre når slike hendelser skjer.

Les mer om doktoravhandlingen til Børge Skåland på forskning.no

Reaksjoner fra salen

Underveis i sitt foredrag ble tilhørerne stadig oppfordret til å komme med kommentarer og drøfte ulike spørsmål.
Les noen av kommentarene under bildet:

Publikum i sal - Klikk for stort bilde

- Det er veldig ubehagelig å høre på dette.

- Dette minner dessverre også mye om hvordan mobbeoffer blir møtt. Jeg ville sett opp til ledere som står opp for disse og gjør noe med det.

- Jeg blir skuffet på ledelsens vegne.

- Fant du noen forskjell i undersøkelsen omivaretakelsen fra ledelsens side på spesialskoler eller i andre skoler? Til dette svarte Skåland at han ikke hadde funnet noe forskjeller, men at han kanskje hadde litt tynt grunnlag for å trekke noen konklusjon på det spørsmålet.

- Empati fra ledelsen er veldig viktig

- Jeg har jobbe mange år i Oslo-skolen, og må si at det er håp. Ja, det er mange ekstreme episoder i skolene der, men det gjøres mye godt arbeid der nå. Lage gode samarbeidsrutiner og godt kollegialt og kollektivt samarbeid er veien å gå.

- Vurderes arbeidsmiljøloven foran opplæringsloven? Kan man stenge en skole for en enkelt elev?

Det er viktig med støtte fra ledelsen og å skape samhold 

Rektor Hanne Lorentzen, Kalnes vgs og rektor Leif Østli, Frederik II vgs - Klikk for stort bildeRektor Hanne Lorentzen, Kalnes vgs og rektor Leif Østli, Frederik II vgs Kristin H Josefsen

 

- Nå vil vi ta med oss innspillene fra denne dagen hjem til egen skole og fortsette arbeidet der. Det er viktig at de som opplever slike hendelser blir hørt, har noen å snakke med, og får støtte av ledelsen. Vi må jobbe for et tettere samhold, og her kan for eksempel organisering av skolen bidra positiv, sa rektor Hanne Lorentzen og Leif Østfold, fra henholdsvis Kalnes og Frederik II videregående skole.

Alle skal føle seg trygge

- VI har ett felles mål. Det er at ingen ansatte skal føle seg utrygge på arbeidsplassen. Det er helt klart arbeidsgivers ansvar å sørge for det, men vi vil gjerne være med å bidra i dette arbeidet, sa hovedtillitsvalgt Jens Adolfsen fra Utdanningsforbudet. - Vi har rutinene på plass, men det er også en mennesklig faktor med i bildet. Vet du om en kollega som har opplevd vold eller trusler, er det viktig at vi alle gir den personen støtte, oppfordret Adolfsen.

Tillitsvalgt Jens Adolfsen - Klikk for stort bildeTillitsvalgt Jens Adolfsen

Jobben stopper ikke her

- Dette er et alvorlig tema, som vi skal jobbe videre med både i ledergruppen og ut på skolen. Vi har nå oppdaterte rutiner, og den enkelte skole skal følge opp disse lokalt med blant annet trusselvurderinger, god informasjon og øvelser, sa Solveig Olsen.

Videre utover dagen fikk tilhørerne også påfyll om forebygging og håndtering fra bedriftshelsetjenesten, samt en gjennomgang av regelverk knyttet til håndtering av personopplysninger og taushetsplikt.

Børge Skåland og Solveig Olsen - Klikk for stort bildeBørge Skåland og Solveig Olsen