Prøvenemndas rolle som sensorer

Prøvenemnda planlegger, tilrettelegger, gjennomfører og vurderer fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver. Nemnda er også ansvarlig for det faglige innholdet i prøvene.

Oppnevning og tildeling av oppdrag

Fylkeskommunen oppnevner hvert 4. år nye prøvenemnder for de fagene det er prøvekandidater i. Prøvenemndene administreres av fylkeskommunen, som tildeler hvert oppdrag med fagprøve, svenneprøve eller kompetanseprøve i en formell oversendelse. 

Fagene varierer med antall kandidater, og prøvenemndene i de ulike fagbrevområdene kan derfor bestå av ulikt antall medlemmer. I fag med mange kandidater, er prøvenemnda av praktiske årsaker fordelt på regioner i Østfold. Hver region av prøvenemnda har en kontaktperson.

Det er alltid en kontaktperson i prøvenemnda som mottar oppdragene fra fylkeskommunen. Kontaktpersonen sørger for at to prøvenemndsmedlemmer er habile overfor kandidaten, dvs. ikke har en relasjon til kandidaten. Ved hver prøve deltar to medlemmer fra prøvenemnda.

Prøvenemnda kan ikke starte oppdraget med en prøve før oppdragsbrevet er mottatt, først da er kandidaten godkjent for prøveavvikling.

I meldingsskjemaet finner prøvenemnda detaljerte opplysninger om kandidaten og om hvor prøvestedet er foreslått. Prøvenemnda og kontaktpersonen for kandidatens prøve utveksler krav til innholdet i prøven.

Det er prøvenemnda som avgjør innholdet i fagprøver, svenneprøver og kompetanseprøver. Aktivitetene i prøven må være innenfor læreplanen den enkelte kandidat har fulgt i opplæringen.

Gjennomføring av prøven

Prøvenemndas rolle er å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre, vurdere og karaktersette prøven. Nemnda er også ansvarlig for at fag- og svenneprøver har et faglig innhold som gjenspeiler nasjonale krav til kompetanse i faget. Prøvenemnda utøver fylkeskommunens ansvar for at det føres tilsyn under hele prøven.

En prøve har alltid disse delene:

 • Planlegging av prøvearbeidet og begrunnelser for valgte løsninger
 • Gjennomføring av prøvearbeidet
 • Egenvurdering av prøvearbeidet, inkludert planleggingsdelen
 • Dokumentasjon av prøvearbeidet, oppsummerende samtale med prøvenemnda, eventuelle faglige avklaringer.

En kompetanseprøve kan også være spesielt tilpasset kandidaten.

Karakterene som benyttes ved prøven er:

 • Bestått meget godt (svært god måloppnåelse)
 • Bestått (tilfredsstillende eller god måloppnåelse)
 • Ikke bestått (ikke tilfredsstillende måloppnåelse)

Protokollskjemaet som fylles ut etter prøven skal inneholde:

 • Kandidatens navn
 • Kandidatens fødselsnummer
 • Dato for avsluttet prøve
 • Karakteren
 • Underskrift av prøvenemndas leder og medlem for prøven
 • Ved ikke bestått gir prøvenemnda også en begrunnelse for karakteren

Under en prøve kan prøvenemnda motta opplysninger fra lærlingen, lærekandidaten eller eleven som fylkeskommunen må kjenne til. Opplysningene føres i eget skjema som returneres vedlagt prøvedokumentene.

Når prøvenemnda opplever at kandidater, på ubestemt tid, ikke kan avvikle prøven på grunn av sykdom eller andre årsaker, skal oppdraget returneres fylkeskommunen. Her benyttes eget returskjema. 

Kontakt

Jan Erik Eidsgaard
E-post
Telefon 69 11 76 37
Mobil 480 48 812