Oppnevning av nye prøvenemnder

Østfold/Viken fylkeskommune trenger nye prøvenemndsmedlemmer i perioden 2020-2023, og vi oppfordrer bransjene til å foreslå gode kandidater.

Det er behov for forslag til nye nemndsmedlemmer for oppnevning i alle lærefag. I 2018 ble det avlagt 1400 fag-, svenne- eller kompetanseprøver i Østfold fylkeskommune. Prøvenemndene har en viktig rolle innen fag- og yrkesopplæringen. De bidrar til at samfunnet får kvalifiserte fagarbeidere.

Skjema for forslag til nytt prøvenemndsmedlem

Fag- og svennebrev - et kvalitetsstempel

I vurderingen av prøven spiller prøvenemnda en helt sentral rolle. Arbeidet prøvenemnda utfører er viktig både for den enkelte kandidaten, for arbeids- og næringslivet og for resten av samfunnet. Til dette arbeidet er det behov for dyktige og engasjerte fagpersoner. Gjennom sine verv opparbeider prøvenemndsmedlemmer seg gode kunnskaper om de faglige krav som stilles til deres bransje, samt god kompetanse i å vurdere fagkunnskap. Organisasjonene, bransjene, opplæringskontorene og prøvenemndene kan foreslå personer til prøvenemnder for å sikre god kvalitet i prøvene.

Prøvenemndas rolle og ansvar

På vegne av fylkeskommunen har prøvenemndene ansvaret for å:

 • godkjenne prøvestedet
 • planlegge prøven
 • gjennomføre prøven
 • vurdere prøven
 • sette karakter
 • føre protokoll og underrette fylkeskommunen  

Prøvenemndsmedlemmene må være dyktige i faget sitt og tilføres nødvendige kunnskaper om krav og rammer i prøvenemndas arbeid. Gjennomføring av fag- og svenneprøver er et samarbeid mellom ulike mennesker. Det er derfor viktig med god samarbeidsevne hos prøvenemndsmedlemmene.

Honorarer og godtgjørelser

Et prøvenemndsmedlem er oppnevnt i et offentlig verv. Av det følger retten til permisjon med eller uten lønn fra arbeidsgiver. Fylket dekker eventuelt dokumentert inntektstap. Prøvenemndsarbeid honoreres i tillegg med møtegodtgjøring etter veiledende satser vedtatt av fylkeskommunen. Reisegodtgjørelse gis etter statens satser for nødvendige reiser innenfor avtalt område.

Oppnevningskriterier

Personer som foreslås for oppnevning i prøvenemnda må:

 • ha formell faglig kompetanse innen fagområdet, for eksempel fag- eller svennebrev eller annen relevant høyere utdanning innenfor fagområdet. De kan også godkjennes på bakgrunn av minst 6 års allsidig praksis i faget.
 • ha oppdatert arbeidslivserfaring og være aktive i faget.
 • ha vurderingsfaglig kompetanse. Det stilles ikke krav til pedagogisk kompetanse, men at de har gjennomgått fylkeskommunens skolering for prøvenemndsmedlemmer. 
 • ha generelle digitale ferdigheter i bruk av kontorstøttesystemer.
 • beherske norsk skriftlig og muntlig.

Østfold/Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor til at dere foreslår kvalifiserte personer, uavhengig av kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Faktaboks

 • 1. januar 2020 slås Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner sammen til Viken fylkeskommune.
 • De tre fylkene er enige om å bruke eksisterende fylkesgrenser i prøvenemndsperioden 2020- 2023.
 • Prøvenemndsmedlemmer som blir godkjent i Østfold, blir også godkjent for Viken fylkeskommune.

Kontakt

Jan Erik Eidsgaard
E-post
Telefon 69 11 76 37
Mobil 480 48 812