Østfold blir en del av Viken fylkeskommune

Fra 2020 skal Norge bestå av 354 kommuner og 11 fylker inkludert Oslo. Et av de fylkene blir Viken fylkeskommune- der fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud sammen skal etablere et nytt fylke med 1,2 millioner innbyggere. Se egne nettsider for Viken - den nye fylkeskommunen.

Kart med fylkene Østfold, Akershus og Buskerud i en region - Klikk for stort bilde

Bakgrunn for reformen

Stortinget behandlet i 2017 en regionreform. Det er vedtatt at fra 2020 skal det bli 11 fylker inkludert Oslo. Målet er å få en fylkesinndeling som skal være bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene. 

Det betyr at noen fylkeskommuner skal slås sammen til en større fylkeskommune.
En av disse blir Viken fylkeskommunene.  

Arbeid med å bli nye Viken fylkeskommune

En fellesnemnd for Viken leder arbeidet med dannelsen av den nye fylkeskommunen.

Fellesnemnda består av 34 fylkespolitikere, hvorav 9 medlemmer er fra Buskerud, 9 medlemmer fra Østfold og 16 medlemmer fra Akershus.

Politikerne må fortløpende prioritere og legge føringer for sammenslåingsprosessen og for det politiske arbeidet. I tillegg er det nedsatt flere administrative grupper som skal se på hvordan arbeidet med transformasjonen fra tre ulike fylkeskommuner til Viken fylkeskommune kan skje på mest mulig smidig vis.

Parallelt med dette har regjeringen et ekspertutvalg gående. Dette skal se på overføring av statlige oppgaver fra departementer og direktorater til de nye regionene.

Ansatte blir holdt løpende orientert

– En sammenslåingsprosess er krevende både for den enkelte ansatte, for organisasjonen og for våre samarbeidsparter. Jeg vil derfor understreke at det er avgjørende med god informasjon og dialog med de ansatte, deres organisasjoner, og Østfold-samfunnet for øvrig, sier fylkesrådmann Anne Skau. Det blir blant annet holdt jevnlige informasjonsmøter for ansatte. Referat fra møtene finner du på fylkeskommunens intranett.

Nettsiden viken2020.no er også en viktig kommunikasjonskanal for de ansatte i arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune.

Viken2020.no inneholder egne sider for ansatte, hvor du blant annet finner en liste med spørsmål og svar på hvordan sammenslåingen vil berøre de som jobber i dagens tre fylkeskommuner. Legg gjerne inn spørsmål eller innspill dersom du ikke finner svar på dine spørsmål, så oppdaterer vi listen så fort det er mulig å gi svar.

Fakta om Viken

Folketall og bosetning

 • Viken vil samlet få et innbyggerantall på 1,2 millioner. Det vil være nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo
 • I fylkene Akershus, Østfold og Buskerud er det i dag til sammen 61 kommuner (utenom Svelvik i Vestfold og Jevnaker og Lunner i Oppland som inngår i Viken fra og med 1.1.2020)
 • I Viken vil det fra 2020 være 51 kommuner inkludert Jevnaker og Lunner. (Svelvik inngår i nye Drammen kommune). 16 av dem vil ha under 5000 innbygger
 • De fleste i Viken bor i tettbygde strøk. Flest i Akershus (90 prosent), færrest i Buskerud (81 prosent).
 • Viken vil bli Norges nest største hyttefylke med totalt 81 169 fritidsboliger, så vidt slått av det nye Innlandet med 86 804 fritidsboliger pr 1.1.2017

De ti største kommunene etter folketall (per 30.09.2017), med dagens kommuneinndeling

 • Bærum (125 019)
 • Fredrikstad (80 867)
 • Drammen (68 759)
 • Asker (61 065)
 • Sarpsborg (55 421)
 • Skedsmo (53 836)
 • Lørenskog (38 681)
 • Ullensaker (36 196)
 • Moss (32 647)
 • Halden (30 995)

Kilde: SSB, statistikktabell 01222, www.regjeringen.no


De ti største kommunene etter folketall (per 30.09.2017), etter ny kommuneinndeling

 • Bærum (125 019)
 • Drammen, Svelvik, Nedre Eiker (100 289)
 • Asker, Røyken, Hurum (92 865)
 • Skedsmo, Fet, Sørum (83 413)
 • Fredrikstad (80 867)
 • Ski og Oppegård (57 960)
 • Sarpsborg (55 421)
 • Moss og Rygge (48 584)
 • Indre Østfold (Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg og Hobøl) (43 955)
 • Lørenskog38 681

Kilde: SSB, statistikktabell 01222, www.regjeringen.no


Areal og geografi

 • Viken vil ha et areal på 24 017 km2. Dette innebærer at fylket fra 2020 blir det 6. største fylket i landet.
 • Viken fylke vil ha en kystlinje på 2 481 km, og store fjellområder.
 • Viken vil bli et betydelig jordbruksfylke, med 2 221 km2 jordbruksareal. Dette tilsvarer 8,83 prosent av det totale arealet.
 • 2 479 km2, eller 10,32 prosent av Vikens samlede areal, vil være vernet etter naturvernloven. Det gjelder nasjonalparker, naturreservater, og landskapsvernområder. Det aller meste av arealet er Hardangervidda nasjonalpark.
 • Det høyeste fjellet er Folarskardnuten (1933 moh.) på Hallingskarvet.
 • Den største innsjøen er Tyrifjorden i Buskerud, Norges 5. største innsjø, på 137 km2.

Areal i km2 for de nye regionene

 • Finnmark og Troms (74 508)
 • Innlandet (52 590)
 • Trøndelag (41 266)
 • Nordland (38 475)
 • Hordaland og Sogn og Fjordane (34 059)
 • Viken (24 017)
 • Telemark og Vestfold (17 523)
 • Agder (16 434)
 • Møre og Romsdal (15 101)
 • Rogaland (9 377)
 • Oslo (454)

Kilde: SSB

Elever og videregående skoler

 • Samlet er det 75 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi.
 • Samlet hadde fylkene 42 171 elever i videregående opplæring i skoleåret 2017-2018. Av disse gikk 39 930 elever på videregående skoler i fylkeskommunal regi.
 • Av alle de 42 171 elevene i videregående opplæring har 33 753 elever rett på skoleskyss.

Fylkesveier og kollektivtrafikk

 • Det blir totalt 5 339 km med fylkesvei i Viken. Fordelingen i km vei er nokså lik mellom dagens fylker.
 • En kjøretur med bil fra sør i Viken (Svinesund) til Halne på Hardangervidda er 379 km, og tar ca. 5 timer å kjøre uten stopp.
 • Kollektivselskapene Brakar og Østfold kollektivtrafikk eies av henholdsvis Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Ruter eies av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.