Utsatte sak om energi-eierskap

Da fylkesutvalget 25. april behandlet en sak om fylkeskommunens eierskap i Østfold Energi fikk ingen forslag flertall. Politikerne utsetter nå saken til 8. mai.

Klikk for stort bildeFylkesutvalget hadde møte 25. april.

- Når ingen forslag får flertall er en utsettelse helt naturlig. Partiene vil nå jobbe videre fram mot 8. mai for å finne forslag til vedtak som kan gi flertall, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Østfold fylkeskommune eier i dag halvparten av Østfold Energi. Den andre halvparten eies av 13 kommuner i Østfold. Denne våren pågår det som kjent en debatt om hva som skal skje med fylkeskommunens eierpost i energiselskapet etter 1. januar 2020 - datoen da fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus blir til Viken fylkeskommune.

12 av ordførerne i de 13 eierkommunene krever at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall.

Flere forslag – intet flertall

Til møtet 25. april hadde fylkesrådmannen, noe forenklet, foreslått at Østfold fylkeskommune skulle inngå en avtale med eierkommunene i Østfold om å overdra 30 prosent av sin eierandel til eierkommunene i Østfold Energi om rundt 15-20 år.

Ingen av politikerne stilte seg bak dette.

Arbeiderpartiet foreslo isteden å overføre 55 prosent av fylkeskommunens eierandel til kommunene, samtidig som man gjorde vedtak om å sikre et utbytte inn i Viken fylkeskommune i 12 år, tilsvarende dagens utbytte på rundt 35 millioner kroner årlig.

Dette forslaget ble støttet av Leif Eriksen fra Fremskrittspartiet. Men det holdt ikke til flertall. 

Det gjorde heller ikke Høyres forslag om at fylkeskommunen beholder alle sine aksjer i Østfold Energi selv.

- Dette for å sikre de viktige investeringene i skole og samferdsel vi står overfor, begrunnet Høyres gruppeleder Simen Nord i fylkesutvalget.

Forslaget fikk også Venstres og Kristelig Folkepartis stemmer, men altså ikke flertall.

Heller ikke Senterpartiets forslag om å fordele alle fylkeskommunenes aksjer til kommunene nå, var noe et flertall i fylkesutvalget kunne stille seg bak. Dette fikk kun Sosialistisk Venstrepartis støtte. 

Dermed var politikerne i den situasjonen at ingen forslag til vedtak hadde flertall.

Utsatte saken

Kristelig Folkepartis Olav Moe fremmet derfor et utsettelsesforslag, noe et enstemmig fylkesutvalg stilte seg bak.

Saken skal nå opp igjen i et ekstraordinært fylkesutvalgsmøte 8. mai.

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune får 2. mai en sak til uttalelse om Østfold fylkeskommunes eierskap i Østfold Energi og fylkesutvalgets saksbehandling. 

Vil gå videre med investeringene

Et av kjernepunktene i debatten er altså at mange er usikre på om planlagte investeringer, hvor skoleinvesteringer er de største, kan gjennomføres dersom fylkeskommunenes energiinntekter ikke blir med inn i Viken.

Tidligere i vår vedtok fylkesutvalget å gå videre med de planlagte fylkeskommunale investeringene i blant annet skole, idrettshaller og vei. Men det forutsetter at Østfold fortsatt kan bidra med energi-inntekter i Viken som tilsvarer dagens nivå.

Alle tre fylkeskommunene vil, på ulikt vis, hente ut frie midler fra sitt eierskap i energiverkene tilsvarende dagens utbytte, når de samles til Viken fylkeskommune fra 2020. Dette tilsvarer anslagsvis 200-250 millioner kroner fordelt på inntil 150 millioner kroner fra Akershus, 50 millioner kroner fra Buskerud og 35 millioner kroner fra Østfold.

Les også: Fylkespolitikerne mener energi-inntekter er viktige for å gjennomføre skoleinvesteringer