Tung satsing på buss i Moss

Samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune gjorde tirsdag vedtak som innebærer styrking av busstilbudet i Mosse- regionen. Forslaget sluttbehandles av fylkestinget 29. mars.
Håpet ved tirsdagens vedtak i samferdselskomiteen er at flere skal reise kollektivt når de for eksempel skal til gågata i Moss - Klikk for stort bildeHåpet ved tirsdagens vedtak i samferdselskomiteen er at flere skal reise kollektivt når de for eksempel skal til gågata i Moss

- Med fire hovedlinjer i Moss og Rygge mener vi at vi kommer til å gi et godt tilbud der folk flest bor. Det blir bedre tilbud til arbeidsreisende, og vi bedrer korrespondansen med toget. Hvis vi hadde valgt å fortsette med pendelruter, ville disse blitt svært sårbare, gitt trafikksituasjonen i Moss. Så vil vi også vurdere sekundærruter og Flex-tilbud der det oppstår hull, sier Olav Moe.

Komiteen gjorde vedtak om at fylkeskommunen snarest skal gå i dialog med Moss kommune og Bane NOR om finansiering av et ytterligere styrket busstilbud i Moss i perioden med jernbaneutbygging, og vedtok videre utvidet bruk av Flexx, blant annet til Larkollen, Fuglevik, Nes og Sjøhagen, samt at reisende skal få kjøpt bussbilletter for 10 kroner utenom rushtiden i perioden fra august og ut 2019.

Tilbudet vil trolig være på plass til høsten.

Vedtaket (enstemmig): 

 1. Fylkesrådmannens forslag alternativ 2) til nytt busstilbud i Moss og Rygge vedtas, og det bestrebes at bussene korreponderer med tog.
 2. Det planlegges for oppstart av nye tilbud fra høsten 2019.
 3. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer i tilbudet.
 4. Fylkeskommunen tar snarest kontakt med Moss kommune og Bane Nor for å finansiert et utvidet busstilbud i perioden med utbygging av ny jernbanetrasé i Moss. Flexx og andre løsninger må også benyttes, blant annet til Sjøhagen, Fuglevik, Nes og Larkollen.
 5. Som en alternativ og midlertidig finansiering høsten 2019, kan ekstrakostnader på inntil 2 millioner kroner forbundet med nytt rutetilbud dekkes av midler avsatt til prosjektet «Østfold tar bussen».
 6. Det vurderes å innføre en prøveordning med incentivbaserte applikasjoner som gir mulighet for å premiere arbeidsreisende som går og sykler gjennom gratis bussreiser. Dette testes i en periode minimum fram til nyttår 2019.
 7. Det gjøres løpende vurderinger av hvordan det nye tilbudet fungerer. Utilsiktede negative konsekvenser skal korrigeres så raskt som praktisk mulig.
 8. Det forsøkes med 10-kronersbilletter på bussen utenom rushtid fram til nyttår.

Det var flere mulige løsninger, men fylkespolitikerne landet på fylkesrådmannens forslag nr 2, som innebærer:

 • Nytt tilbud og økt frekvens for lokalbussene i Moss og Rygge. Anslått ekstrakostnad kroner 5 millioner pr år.
 • Nytt tilbud innebærer en deling av dagens pendellinjer til fire nye linjer med omtrent samme kjøretrasé som i dag.
 • Forslag til nye hovedbusslinjer er:
 • 1) Sentrum-Refsnes
 • 2) Sentrum-Sykehuset-Mosseporten
 • 3) Sentrum-Varnaveien-Øreåsen
 • 4) Sentrum-Skredderåsen-Kambo
 • Største endring sammenlignet med anbefalingen fra Urbanet Analyse er at linjene ikke kjøres som pendellinjer gjennom sentrum, men at alle linjene ender i sentrum.
 • Linjene betjener i all hovedsak de samme områdene som i dag, men betjening av Moss sykehus og Mosseporten senter er prioritert fremfor Krapfoss.
 • Dette området må betjenes av andre tilbud (linje 620 Moss-Våler).
 • Forslaget gir samme frekvens for bybussene som i dag, 15 min i rushtrafikken og 30 min ellers, men rushperioden foreslås utvidet til 3 timer på morgenen og 4 timer på ettermiddagen.
 • Det er lagt opp til korrespondanse med regiontog på Moss stasjon og lokaltog på Kambo.
 • Det foreslås i tillegg at lokalbusslinjene til Ekholt (linje 204), Tronvik/Framnes (linje 205) og Orkerød (linje 206) utvides til 30 min frekvens i rushtrafikken og 60 min ellers.
 • Lokalbusstilbudene avviker imidlertid noe fra Urbanet sitt forslag, både ved at frekvensen er høyere og at områdene Øre, Refsnesåsen og Jeløy kapell foreslås løst med bestillingstilbudet Flex på dagtid i ukedagene.
 • Tilbudet mot Ekholt foreslås forlenget til Bredsand og det er noen justeringer av tilbudet mot Orkerød og Tronvik/Framnes.
 • Utvidet tilbud i helgene er ikke prioritert i dette forslaget og blir omtrent som i dag, dvs at hovedbusslinjene får 30 min frekvens på lørdag fram til ca kl 1600, deretter 60 min frekvens. På søndager er det 60 min frekvens fra ca kl 1430.
 • Lokalbussene har 60 min frekvens på dagtid på lørdager og ingen avganger på søndager.
 • Supplerende tilbud til Larkollen (linje 200) og Saltnes (linje 201) blir videreført omtrent som i dag, men det bør vurderes om Flex kan erstatte noen av bussavgangene.
 • Linje 202 til Fuglevik og linje 203 til Nes hadde samlet kun 4.000 passasjerer i 2018 og foreslås ikke videreført i nytt tilbud. Fylkesrådmannen har heller ikke foreslått alternative tilbud til disse områdene.