TIP-utstyr, pengestøtte og vaksinasjonsprogram

Oppgradering av utstyr for utdanningstilbudet teknikk og industriell produksjon, resultatene fra vaksinering mot hjernehinnebetennelse og penger til både Fontenehuset og Frivillighetssentralen. Det er bare noen av sakene som ble behandlet i opplæringskomiteen i dag 4. juni 2019.

Elev jobber med verkstedutstyr - Klikk for stort bilde Trine Sirnes

Oppgradering av utstyr ved teknikk og industriell produksjon

«TIP-løftet» er en satsning initiert av Yrkesopplæringsnemda i 2017 for å utvikle utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon. Kvaliteten på innhold og opplæring, utstyr og inventar samt kompetanse er viktige områder i satsingen.

Som en del av TIP-løftet er det nå gjennomført en kartlegging av utstyrsbehovet på utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon (TIP).

Kartleggingen omfatter alle seks skoler som har TIP, og viser et behov på omkring 16 millioner samlet på alle skolene. Tre av skolene; Askim, Mysen og Halden videregående skoler skal få nybygg og endrede lokaler til TIP de nærmeste årene, og utstyrsmidler ligger inne i byggekostnadene.

For Glemmen, Malakoff og Borg videregående skoler anslås det et samlet behov på omtrent 7,5 millioner kroner for utstyr på TIP. Rundt halvparten gjelder utstyr som skolene ikke har i dag, og den andre halvparten omfatter utskifting eller oppgradering av eksisterende utstyr.

- Alt i alt vil utstyrsbehovene imøtekommes og finansieres fra Østfold fylkeskommune, hovedsakelig i 2019, men også noe over i 2020. Målet er at en ny og oppdatert utstyrspark skal være på plass så fort det er praktisk mulig, sier Elin Tvete, leder av opplæringskomiteen.

Se saksfremlegget for utstyrsbehov ved TIP med mer detaljert oversikt

Opplæringskomiteen tok saken tas til orientering og innstilte på at nødvendig utstyr finansieres over utstyrspostene i driftsrammene til opplæring.

50.000 kroner til Frivillighetssentralene i Viken

72 frivilligsentraler i Buskerud, Østfold og Akershus har søkt de tre fylkeskommunene som skal utgjøre nye Viken fylkeskommune om støtte til en samling for daglige ledere. Både Akershus og Buskerud har besluttet å støtte søknaden med 50.000 kroner hver. Opplæringskomiteen mente derfor det var naturlig at også Østfold fylkeskommune bidro med  tilsvarende sum på 50.000 kroner.

100.000 kroner til Fontenehusets "Ungprosjekt #SMS"

Fontenehuset har søkt om penger til å gjennomføre studier med støtte på Fontenehuset Rygge. Tilbudet gjelder unge voksne i alderen 16 - 30 år som står i fare for å falle ut av videregående opplæring, eller som ønsker å begynne igjen for å gjennomføre videregående opplæring. Søknaden gjelder et gratis lavterskeltilbud for de som har eller har hatt psykiske helseutfordringer.

Fylkesrådmannens innstilling var å avslå søknaden da årets regionale folkehelsemidler allerede er fordelt. Imidlertid mente Opplæringskomiteen i sin innstilling at "Studier med støtte er etter komiteleders vurdering noe mer enn et folkehelsetiltak" og bevilget dermed 100.000 kroner fra komiteens egen disposisjonspost.

Solid økning i antall vaksineringen

I 2019 fikk alle VG2 elever tilbud om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse. Erfaringer viser at tilbudet om gratis vaksine har hatt ønsket effekt og omtrent doblet graden av vaksinasjonsdekning. Fra 35 - 40 prosent i  2018 til 79.5 prosent i 2019.

Se saksfremlegg om vaksinasjonsprogram

Protokoll fra møtet kommer her