Statsbudsjett på det jevne

Det ble ingen store Østfold-overraskelser, hverken den ene eller den andre veien, da Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett for 2018 torsdag formiddag.Pengesedler - Klikk for stort bilde

– Det er betryggende at 2026 til Sarpsborg ligger fast med tanke på intercity-utbygging, men det står ingenting i forslaget om dette inkluderer kryssing av Sarpefossen. Dette må vi få klarhet i fort . At dobbeltspor til Halden så klart tallfestes til så sent som 2034, er en sak vi må øke trykket på ytterligere. Her haster det, sier fylkesordfører Ole Haabeth i en kommentar.

Han er skuffet over at flypassasjeravgiften både opprettholdes og økes: – Dersom dette ikke endres i Stortinget, spøker det for gjenåpning av Moss Lufthavn Rygge, sier Haabeth.

Når det gjelder den fylkeskommunale økonomien, vil ikke forslaget til statsbudsjett føre til noen store endringer. – Vi har truffet godt med våre beregninger, så dermed fortsetter vi budsjettarbeidet som vanlig, sier økonomidirektør Hans Jørgen Gade

Dette er i korte trekk forslaget til statsbudsjett, sett med Østfold-øyne:

 • Utdanning: Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Høgskolen i Østfold (HiØ) med 600 000 kroner til 15 studieplasser i IKT.
   
 • Sysselsetting: Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. I 2016 var om lag 200 sjøfolk i Østfold omfattet av tilskuddsordningen.
   
 • Næring/innovasjon: Regjeringen foreslår å bevilge 1,8 millioner kroner i fylkesvise utrednings- og tilretteleggingsmidler (UT-midler) til Østfold fylke for å stimulere innovasjon og næringsutvikling i landbruket. Bedrifter i Østfold kan også søke om penger fra landsdekkende ordninger for næringsrettet forskning og innovasjon.
   
 • Miljø: Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med en bevilgning på 20 millioner kroner i 2018 i tilskuddsordning til kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold. Regjeringen foreslår et samlet statlig bidrag på 157,5 millioner kroner til Haldenprosjektet for prosjektperioden 2018-2020, hvorav 52,5 millioner kroner foreslås bevilget i 2018.
   
 • Forsvar: Regjeringen foreslår videreføring av ressurser for å ivareta Forsvarets behov for flyoperativ virksomhet på Rygge.
   
 • Vei: Innenfor regjeringens forslag til bevilgninger til veiformål, planlegges følgende for Østfold: 
 • Rv 110 Ørebekk–Simo, Fredrikstad kommune: For 2018 foreslår regjeringen 149 millioner kroner, fordelt på 140 millioner kroner i statlige midler og 9 millioner kroner som det forutsettes at stilles til disposisjon av bompengeselskapet. Veien skal åpne våren 2018.
   
 • E18 Riksgrensen – Ørje, Marker kommune: Det foreslås 90 millioner kroner i 2018. Av dette er 82 millioner kroner statlige midler, mens 8 millioner kroner forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
   
 • E18 Melleby – Momarken, Eidsberg kommune: Det foreslås midler til å dekke kostnadsøkninger på prosjektet.
   
 • Mindre tiltak: Videreføre byggingen av gang- og sykkelveg langs E6 på strekningen Sandbakken–Skjeberg i Sarpsborg kommune, oppstart av bygging av døgnhvileplass ved Svinesund i Halden kommune og videreføre utbedringen av ferjekaia på rv 19 i Moss
 • Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene: Nedre Glomma (Østfold fylkeskommune og kommunene Fredrikstad og Sarpsborg) har belønningsavtale for perioden 2014-2017. Samferdselsdepartementet har mottatt søknad fra byområdet om ny avtale fra 2018, og vil ta stilling til den etter at sluttrapportering for gjeldende avtale foreligger. Det kan være aktuelt å starte forhandlinger om byvekstavtale med de fem mindre byområdene som er omfattet av ordningen i 2018. En ny belønningsavtale er ikke til hinder for å inngå byvekstavtale på et senere tidspunkt.
   
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede: Østfold omfattes av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som nå omfatter7 fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.
   
 • Jernbane: Dobbeltspor på InterCity-strekningen Sandbukta – Moss – Såstad, Moss og Rygge kommuner: Det settes av 745 millioner kroner til mulig anleggsstart for prosjektet i 2018. Samferdselsdepartementet må komme tilbake til Stortinget med forslag om kostnadsramme før en eventuell anleggsstart i 2018, med åpning i 2024. Prosjektet omfatter drøye 10 km med nytt dobbeltspor, hvorav om lag 5 km i tunnel og kulvert, ny stasjon i Moss, anlegg for vending av tog, samt tilrettelegging for og tilkobling til nytt havnespor.
   
 • InterCity-planlegging på Østfoldbanen, Råde, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner: Det foreslås 223 millioner kroner til videre planlegging av de to InterCity-prosjektene Haug-Seut og Seut-Sarpsborg på Østfoldbanen. Planleggingen av prosjektet Haug-Seut i 2018 gjennomføres med sikte på mulig byggestart i 2021 og ferdigstilling i 2024. Prosjektet omfatter 16 km nytt dobbeltspor og stasjon med to spor ved Råde, der stasjonen må flyttes for å rette ut traseen. Planleggingen av Seut-Sarpsborg i 2018 gjennomføres med sikte på at prosjektet skal stå klar til bruk i 2026. Prosjektet omfatter 18 km nytt dobbeltspor fra Seut via ny Fredrikstad stasjon på Grønli, og gir sammenhengende dobbeltspor til Sarpsborg.
   
 • Vedlikehold og fornying av eksisterende jernbanenett: Bane NOR vurderer løpende prioriteringen av vedlikehold i Østfold med utgangspunkt i målene for driftsstabilitet, infrastrukturens tilstand, togtrafikken, samt kortsiktige og langsiktige behov.
   
 • Tilskudd til bredbåndsutbygging: Regjeringen foreslår å bevilge 69,7 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil i samarbeid med fylkeskommunene tildele midler til de enkelte prosjektene.

 

Se også Fredriksstad Blads gjennomgang av budsjettforslaget og Regjeringens samleside for Østfold