Statsbudsjett 2019: Bedring på skinner

Regjeringen foreslår å bevilge en milliard kroner til dobbeltspor på jernbanen fra Sandbukta i Moss til Såstad i Rygge i forslaget til statsbudsjett for 2019. Sporene skal være klare til bruk i 2024.  – Det er bra og i tråd med planer og nødvendig for videreføring av det igangsatte arbeidet, kommenterer fylkesordfører Ole Haabeth.

tog - Klikk for stort bilde
 

Ønsker og forhåpninger om at dobbeltsporet skal krype videre nedover Østfold har vært en gjenganger hver gang det legges fram forslag til statsbudsjett. Nå ser det ut til at det kan begynne å løsne.

- Dobbeltspor har vært prioritert fra Østfoldsamfunnet i en årrekke. At det nå bevilges såpass med penger er gledelig. Vi skal glede oss over dette, men samtidig er videre dobbeltspor nedover langs vestre linje fortsatt på overtid, og Haldens problemer med båndlegging av arealer er på ingen måte løst ennå. Men for all del, at det løsner nord i fylket er veldig bra, sier Haabeth.

Regjeringen foreslår også å bevilge 112 millioner til videre planlegging av dobbeltspor på strekningen Haug- Seut – Sarpsborg, inkludert hensettingsanlegg for tog.

Øvrige Østfoldsaker i forslaget til statsbudsjett:

 

Kunnskap

Regjeringen foreslår å videreføre satsingen på økt lærertetthet for 1. – 10. trinn, og vil bevilge 66,6 millioner kroner i øremerket tilskudd, på landbasis.

Regjeringen foreslår til sammen 16 millioner kroner til ny ordning med fylkesvise mobbeombud. Hvert fylke vil få 500 000 kroner til ordningen.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen over 200 millioner kroner til tre ordninger som vil hjelpe flere innvandrere ut i arbeid og hjelpe flere ungdommer med kort botid til å fullføre videregående. Det er en økning på 60 millioner kroner siden 2018.

Vei          

Rv 110 Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune:
Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet utvider strekningen mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad kommune til to felt i hver retning, og ny bru over Seutelva. Anleggsarbeidene startet i september 2015 og ventes åpnet for trafikk sommeren 2019. Det settes av 15 millioner kroner i statlige midler og det er lagt til grunn at 8 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.           

Diverse tiltak 
Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, servicetiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det settes blant annet av midler til 

 • Å starte utbedring av et ulykkesbelastet kryss på rv. 111 (Sarpsborg kommune).
 • Å fullføre bygging av døgnhvileplass ved Svinesund (Halden kommune).
 • Å reparere drenering på rv. 111 ved Gretnesdalen (Fredrikstad kommune).
 • Å fullføre bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Sandbakken–Skjeberg (Sarpsborg kommune).
 • Nytt veilys på E18 på deler av strekningen mellom Ørje (Marker kommune) og Melleby (Eidsberg kommune).
 • Å fullføre utbedring av ferjekaia på rv. 19 i Moss.
 • Å fullføre byggingen av døgnhvileplass ved Svinesund.
 • Planlegging
 • Reguleringsplaner for delstrekninger på rv. 19 (Moss kommune). 

Kollektivtransport, sykkel og gange i byområdene          

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner og Østfold fylkeskommune 
For 2019 er det satt av 55 millioner kroner. Det tas sikte på at belønningsmidlene skal gå inn i en kommende byvekstavtale for Nedre Glomma. Staten vil legge til rette for at forhandlingene kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass. 

TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede 

Staten har etablert en tilskuddsordning for fylkeskommunene for et utvidet TT-tilbud som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge 139,2 millioner kroner til ordningen, hvor nå åtte fylker er omfattet, inkludert Østfold. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene.  

Jernbane          

 Vedlikehold og fornying: Regjeringen foreslår å bevilge 4 389 millioner kroner til vedlikehold i 2019 (nasjonalt).        

Kyst          

Tilskudd til kommunale fiskerihavneanlegg : Regjeringen foreslår å bevilge 42,0 millioner til å delfinansiere kommunale fiskerihavneanlegg etter søknad. Bevilgningen inkluderer også 10 millioner kroner for ferdigprosjektering av fiskerihavnetiltak. Midlene på 10 millioner kroner er rettet mot kommuner og fylkeskommuner for prosjekter som ligger inne i Nasjonal transportplan for 2018–2029. 

Det er satt av tilskuddsmidler til Utgårdskilen fiskerihavn – kai (Hvaler kommune) i Østfold.

Forskning og innovasjon i næringslivet

Forsknings- og innovasjonsordningene i Innovasjon Norge og Forskningsrådet (som deler ut penger til bedriftene) er landsdekkende. Bedrifter i Østfold kan søke om penger i alle disse programmene. For 2017 ble det gitt 31,6 millioner kroner i forskning og utvikling direkte til bedrifter i Østfold gjennom Forskningsrådet (ikke bare fra Nærings- og fiskeridepartementet). I 2017 fikk prosjekter fra Østfold 152,8 millioner kroner i lån og tilskudd fra Innovasjon Norge.

Klima og miljø

 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 10 millioner kroner for å sikre kapasitet og kompetanse hos Statens strålevern knyttet til sikker drift og avvikling av forsøksreaktorene i Kjeller og Halden.
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene (vernet etter naturmangfoldsloven) med 10 millioner kroner, og bevilgningen til besøkssenter med 1 million kroner. Forslaget har virkning for verneområder og besøkssentre i alle fylker.
 • Regjeringen foreslår å styrke Kulturminnefondet med 4,2 millioner kroner i 2019. Totalt bevilges 116,32 millioner kroner i 2019 til tilskudd slik at private eiere over hele landet kan sette i stand verneverdige eiendommer. 

Kultur

Regjeringen foreslår å bevilge 2 millioner kroner til VM i orientering 2019. Orienterings-VM arrangeres i Østfold i august 2019.

Regjeringen foreslår å bevilge 1 million kroner til Østfoldmuseene for å styrke museets arbeidet med mangfold, inkludering og bekjempelse av fattigdom i 2019. Østfoldmuseene ønsker å videreutvikle sin samfunnsrolle. 

Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Østfoldmuseene i 2019 til ombygging av det kulturhistoriske bygget Nye Væveri slik at det kan fungere som fellesmagasin for Østfoldmuseene. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 4 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 9 millioner kroner.

Forsvar

 • Regjeringen foreslår å bruke om lag 13 millioner kroner til forsvarssektorens eiendoms-, bygge- og anleggsprosjekter i Østfold. Midlene skal i hovedsak benyttes til igangsetting av et prosjekter som skal tilrettelegge for flytting av programmeringssenteret for teknisk utvikling av kontroll- og varslingssystemet fra Mågerø til Rygge.
 • Luftforsvarets flytaktiske skole flyttes fra Rygge til Værnes.
 • Beredskapen på Rygge med Bell 412 videreføres, med tilhørende aktivitet for spesialstyrkene og til støtte for politiet. Heimevernets treningsmengde i Østfold økes.

Kilde: Fylkesoversikt, Statsbudsjettet 2019