Pressemelding: Mulighetsstudie riksvei 19 gjennom Moss lagt fram

Styringsgruppa for samarbeidsavtalen for mosseregionen om areal- og transportutvikling fikk fredag 3.november presentert Statens vegvesens mulighetsstudie for riksvei 19 gjennom Moss. Mulighetsstudien ga ingen klare anbefalinger om alternative løsninger.
Moss - Klikk for stort bilde

Politikerne i styringsgruppa valgte derfor å be rådmannsutvalget drøfte organisering og ansvarsfordeling av det videre arbeidet.

Leder av styringsgruppa, fylkesordfører Ole Haabeth, var fornøyd med å endelig få presentert mulighetsstudien for riksvei 19, men ville ikke forhaste seg om den videre prosessen.   

– Nå må vi få tid til å se nærmere på mulighetsstudien før vi beslutter veien videre. Vi ber derfor rådmannsutvalget komme med et forslag til organisering av det videre arbeidet, sier fylkesordfører Ole Haabeth på vegne av styringsgruppa.

Mulighetsstudien skisserer flere løsninger, men utreder kun det de omtaler som referansealternativet. Referansealternativet er en løsmasse-tunnel gjennom Moss. Et alternativ med en kostnadsramme på over 5 mrd. og som vil gi store negative konsekvenser for byen. Dette er derfor ingen anbefalt løsning fra Statens vegvesen.  

Styringsgruppa er enige i at trafikksituasjon i Moss ikke er bærekraftig og at en løsning for riksvei 19 må på plass. Mulighetsstudiens egne tall om en betydelig lokal trafikkvekst fram mot 2030 bekrefter at en riksvei 19 løsning også må inngå som del av en bypakke som inkluderer gange, sykkel og kollektivløsninger. Hvis ikke vil mosseregionen ikke nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud, er glad for at Statens vegvesen nå har lagt fram en mulighetsstudie for riksvei 19 gjennom Moss, men hun hadde nok sett at SVV hadde kommet med noen tydeligere anbefalinger om veien videre for å løse de utfordringene byen står i.

– Dagens riksvei 19 har store konsekvenser for bylivet i Moss og mosseregionen. Det er viktig prosessen om riksvei 19 er åpen. Når rammene for veien videre er på plass må vi sørge for god lokal medvirkning, sier Hanne Tollerud.

Bakgrunn og mer informasjon:

Samarbeidsavtalen for mosseregionen om areal- og transportutvikling består av Moss og Rygge kommuner, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og BaneNOR. Styringsgruppa er det øverste beslutningsnivået i samarbeidsavtalen og ledes av fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth.

  • Du finner mulighetsstudien i sin helhet på http://www.vegvesen.no/riksveg/rv19moss