Overdrar halvparten av sine energiaksjer til kommunene innen 12 år

Østfold fylkeskommune overdrar 10 prosent av sine Østfold Energi-aksjer til eierkommunene før 1. januar 2020. Om 12 år får kommunene ytterligere 40 prosent.

Klikk for stort bildeVIKTIG FRIST: - Det var viktig å få på plass et vedtak nå, mener fylkesordfører Ole Haabeth. Her avbildet på et fylkesutvalgsmøte tidligere i år. Hallvard Mørk Tvete

Det vedtok fylkesutvalget på sitt møte 8. mai.

- Dette var egentlig siste frist. Når et mulig utfall var å overdra deler av aksjene til kommunene før 2020 er tiden knapp, med tanke på blant annet nødvendige juridiske avklaringer. Derfor var det viktig å få et vedtak i dag, sier fylkesordfører Ole Haabeth.

Flertallet besto av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

Det var Fremskrittspartiets Leif Eriksen som fremmet forslaget som flertallet, med noen justeringer, kunne forenes om.

- Jeg mener vi med dette forholder oss konstruktivt til Viken fylkeskommune, samtidig som vi tar lokale hensyn i det gamle Østfold, sa Eriksen i fylkesutvalgets behandling av saken, 

Litt nå, resten om 12 år

Løsningen Østfold fylkeskommune lander på blir altså -  noe forenklet - å overføre halvparten av sine energiaksjer i Østfold Energi til de 13 eierkommunene i Østfold. 10 prosent av disse gis bort før 1.januar 2020 - dette er som kjent datoen fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold blir til Viken. 30 prosent overdras så om 12 år, samtidig som det gis opsjon på kjøp av ytterligere 10 prosent.  

Da vil Viken fylkeskommune sitte igjen med 25 prosent av eieraksjene i Østfold Energi.

Med dette anser fylkesutvalget at Østfold fylkeskommune har en økonomiplan i balanse og at alle vedtatte investeringer går som planlagt, heter det i vedtaket.

Fikk flest stemmer, men ikke flertall

Grunnen til at politikerne var samlet 8. mai var at da fylkesutvalget i Østfold fylkeskommune 25. april skulle behandle energi-saken fikk ingen forslag flertall. Alternativene som ble diskutert er, i kortversjon, at fylkeskommunen gir bort alle sine aksjer til kommunene fra 2020, deler av aksjene etter rundt 12-15 år, eller beholder alle aksjene selv.

Ettersom man ikke oppnådde flertall, utsatte politikerne saken. 

8. mai gjorde fylkesutvalget et nytt forsøk på avstemming hvor partienes forslag, i hovedsak, var de samme som forrige gang.

Dermed kom man heller ikke denne gangen fram til et flertallsforslag. Høyre, Miljøpartiet De Grønne og Venstres forslag om å la fylkeskommunens aksjer i sin helhet bli med inn i Viken fikk flest stemmer (5), men det holdt altså ikke til flertall.   

Til slutt gikk dermed Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti inn for Fremskrittspartiets forslag, med noen mindre justeringer. Det ga flertall med tre stemmer.

Høyres gruppeleder Simen Nord ga uttrykk for at han reagerte både på prosessen og resultatet i fylkesutvalget.

- At dette vil få konsekvenser for oss i Østfold er jeg helt sikker på. Vedtaket vi nå gjør er helt åpenbart i konflikt med forventningene til fellesnemnda til Viken fylkeskommune, sa han.

I fellesnemndas vedtak 2. mai forutsettes det at fylkeskommunenes verdier knyttet til energiselskapene i sin helhet overføres til Viken fylkeskommune uten endringer hverken på kort eller lengre sikt.

Skal investere i skole og samferdsel

Et av kjernepunktene i debatten har altså vært at mange er usikre på om planlagte investeringer, hvor skoleinvesteringer er de største, kan gjennomføres dersom fylkeskommunenes energiinntekter ikke blir med inn i Viken.

Tidligere i vår vedtok fylkesutvalget å gå videre med de planlagte fylkeskommunale investeringene i blant annet skole, idrettshaller og vei. Men det forutsetter at Østfold fortsatt kan bidra med energi-inntekter i Viken som tilsvarer dagens nivå.

Alle tre fylkeskommunene vil, på ulikt vis, hente ut frie midler fra sitt eierskap i energiverkene tilsvarende dagens utbytte, når de samles til Viken fylkeskommune fra 2020.

Dette er vedtaket

Dermed blir dette vedtaket fra fylkesutvalget 8. mai.

1. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med kommunene i Østfold etter innbyggertall om å overdra 10 prosent, av sin eierandel i Østfold Energi nå.

2. Østfold fylkeskommune inngår en avtale med eierkommunene i Østfold Energi om å overdra 40 prosent, av dagens eierandel til kommunene i Østfold etter innbyggertall om 12 år. De siste 10 prosentene av disse blir gitt som en opsjon på kjøp.

3. Østfold/Viken fylkeskommune vil sitte igjen med 25 prosent av aksjene i Østfold Energi. 

4. Det tas inn et nytt punkt i vedtektene der aksjonene overføres til kommunene i Østfold dersom det regionale nivået avvikles.

5. Dersom grensene til Viken fylkeskommune endres, skal det nye fylket Østfold blir en del av, få Viken fylkeskommunes aksjer i Østfold Energi.

6. Det innhentes juridisk bistand til å utarbeide en avtale med eierkommunene.

7. Med dette vedtaket anser fylkesutvalget at Østfold fylkeskommune har en økonomiplan i balanse og at alle vedtatte investeringer går som planlagt.

Det fattes endelig vedtak i fylkestingets møte 20. juni

Faktaboks

  • Østfold fylkeskommune eier i dag halvparten av Østfold Energi. Den andre halvparten eies av 13 kommuner i Østfold.
  • Det har lenge blitt diskutert hva som skal skje med fylkeskommunens eierpost i energiselskapet etter 1. januar 2020 - datoen da fylkeskommunene Østfold, Buskerud og Akershus blir til Viken fylkeskommune.
  • 12 av ordførerne i de 13 eierkommunene krever at Østfold fylkeskommunes eierandel i Østfold Energi blir fordelt på kommunene i Østfold ut fra kommunenes folketall.