Østfold støtter Viken-svar på ekspertutvalgets forslag

Fellesnemnda for Viken fylkeskommune har vedtatt et høringssvar til kommunal – og moderniseringsdepartementet på forslaget til nye oppgaver for fylkeskommunene. Høringssvaret støttes av Østfold fylkeskommune.  

Fyklesutvalg - Klikk for stort bilde

Det vedtok politikerne i fylkesutvalget 12. april. 

Vedtaket var som forventet, og bekrefter dermed formelt at Østfold fylkeskommune mener at ekspertutvalgets har gode forslag til nye oppgaver for fylkeskommunene.

Saken sluttbehandles i fylkestinget 19. april. 

- Fylkesrådmannen ønsker å gjøre oppmerksom på at oppgavene som eventuelt blir overført som følge av behandlingen av ekspertutvalgets rapport, vil måtte håndteres av den nye fylkeskommunen Viken. Fylkesrådmannen ser det derfor naturlig at fellesnemnda Viken uttaler seg i saken. Fylkesrådmannen anbefaler at høringsuttalelse i brevs form vedtas som Østfold fylkeskommunens høringssvar til ekspertutvalget og nye oppgaver, het i fylkesrådmannens anbefaling.

Høringsuttalelsen i brevs form, som det refererer til, er da identisk med høringsuttalelsen Viken fellesnemnd vedtok på sitt møte 4. april. Høringsfristen går ut 9. mai. Regjeringen skal i løpet av året legge fram sitt forslag til nye oppgaver i løpet av året.

Flere oppgaver

Fylkesutvalget ber også, som Viken-politikerne, om at det fra statlig hold bør vurderes å gi enda flere oppgaver til fylkeskommunene.

Arbeiderpartiets Andreas Lervik fremmet, som Østfold Senterpartis Johan Edvard Grimstad gjorde i fellesnemnda, et tilleggsforslag om at det bør utredes om fylkeskommunene bør overta oppgaver innen flomforebyggende arbeid, flyplassforvaltning og kystsoneforvaltning og havnene.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sosialistisk Venstrepartis May Hansen foreslo at fylkeskommunene også bør få ansvaret for sykehusene i sin oppgaveportefølje.

Dette fikk bare SVs stemme og falt. 

Forslag lagt fram i februar

Det var i februar det regjeringsutnevnte ekspertutvalget la fram forslag til nye oppgaver for fylkeskommuner, overført fra staten. Utvalget har lagt den nye fylkesstrukturen – hvor landet deles inn i elleve fylkeskommuner fra 1. januar 2020 – til grunn.

Viken fylkeskommune skal utgjøres av det som i dag er Akershus, Buskerud og Østfold.

Ekspertutvalget mener blant annet at fylkeskommunene bør overta oppgaver innen næringsutvikling, integrering, forskning, samferdsel, klima og miljø, kultur og utdanning, samt få flere virkemidler til regional samfunnsplanlegging.

Høringssvaret oppsummert

I høringssvaret oppsummeres det dermed slik:

  •  Vi er enige i de prinsippene og vurderingene som ekspertutvalget har lagt til grunn i sin rapport for overføring av oppgaver og mener at utvalgets forslag vil styrke demokratiet, desentralisere makt til det beste for innbyggerne og føre til bedre og mer effektiv forvaltning av virkemidler.
  •  Vi ber om at regjeringen behandler forslagene fra ekspertutvalget med en helhetlig tilnærming.
  • Vi ber om at regjeringen gir Stortinget mulighet til en tilsvarende samlet vurdering og kan følge opp og fatte helhetlige vedtak som gjør at fylkeskommunene kan planlegge med en størst mulig samlet og avklart oppgaveportefølje fra 1.1.2020.
  • Vi vil foreslå at det utredes ytterligere overføring av oppgaver i tilfeller hvor oppgavene a) er tett knyttet til oppgaver som allerede er foreslått overført, b) er tett knyttet til oppgaver fylkeskommunene allerede har, og c) ellers er i henhold til de prinsipper ekspertutvalget har lagt til grunn.
  • På vegne av kommende Viken fylkeskommune er vi positive og klare til å ta på oss det utvidede ansvaret som nye oppgaver vil medføre og ønsker å være en konstruktiv og aktiv medspiller for statlige myndigheter i å løse viktige samfunnsutfordringer i regionen fremover

Les kortversjonen av høringssvaret her  (DOCX, 35 kB)